Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na zamówienie publiczne w formie przetargu nieograniczonego "Wykonanie wentylacji mechanicznej w sali widowiskowej Teatru"

                                       OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
 
l )   Zamawiający - Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana, 42-500 Będzin, ul. Teatralna 4
2)   Tryb zamówienia – Zamawiający ogłasza w dniu 8 października 2008r. przetarg nieograniczony
3)   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna w siedzibie Zamawiającego po uprzednim       zgłoszeniu przez oferenta z wyprzedzeniem 2      dniowym w godz. od 9.00 do 12.00 lub na stronie internetowej    www.teatr.bedzin.pl  Koszt  specyfikacji wynosi 91,50zł. brutto.
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: „Wykonanie wentylacji mechanicznej w sali widowiskowej Teatru ”
   Postępowanie o wartości przekraczającej wyrażoną w zł. równowartość kwoty 14.000 euro i nie przekraczającą wyrażoną w zł. równowartość kwoty    5 150.000 euro,
5)   Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
6)   Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty wariantowej
7)   Termin wykonania zamówienia do 15.12.2008r. .
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności określonej w zamówieniu. Wymaga   się:
        a) przedłożenia aktualnego odpisu właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli             odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy             przed upływem terminu składania ofert.
1.2. Posiadają niezbędną  wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do  wykonania zamówienia.
         Wymaga się:
1.2.1. wykazania  doświadczenia w realizacji w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia   postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres          prowadzenia działalności jest krótszy  -w tym okresie robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością, robotom budowlanym         stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem  dokumentów – referencje         potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie oraz  wykaz wg zał. nr 4
Ponadto wymaga się wykazania co najmniej  trzech robót potwierdzonych dokumentami         o wartości równej lub wyższej od wartości złożonej oferty w tym min. 3 referencji dotyczących robót takich jak objętych zamówieniem w salach     teatralnych i /lub kinowych.
1.2.2. dysponowania  min.1 osobą  posiadającą niezbędne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania          robotami budowlanymi w  specjalności:
      - instalacyjnej w zakresie instalacji  elektrycznych,
      - instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wentylacyjnych i cieplnych,
        oraz należącą do właściwej  Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzone odpowiednimi dokumentami potwierdzonymi przez oferenta. 
1.3. Znajdują się w sytuacji  ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. wymaga się przedłożenia  informacji banku, lub         spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed        upływem terminu składania ofert,  potwierdzającą wysokość  posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w          wysokości co najmniej 300 000,00 zł. oraz zał. nr 2
1.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie   art.24 ust.1 i 2 ustawy Pzp.

8) Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu  obowiązany jest wnieść wadium stosownie do art.45 i następne ustawy Prawo zamówień  publicznych  ( tj. Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 )w wysokości: 10 000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie – Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena      ofertowa – 100%
10) Miejsce i termin składania ofert –  W siedzibie Zamawiającego   tj. Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie, ul. Teatralna 4, w       Sekretariacie do dnia 29.10.2008r. do godz. 10.00, a termin otwarcia ofert  - 29.10.2008  godz. 11.00
11) Termin związania ofertą – Okres związania ofertą wynosi: 30dni.
12) Zamawiający nie przewiduje możliwości zastosowania aukcji elektronicznej.

                                                                                     Dyrektor Naczelny i Artystyczny
                                                                                           Dariusz Wiktorowicz

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na zamówienie publiczne w formie przetargu nieograniczonego "Wykonanie wentylacji mechanicznej w sali widowiskowej Teatru"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Hanna Wiśniewska
Informację wytworzył:Dariusz Wiktorowicz
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.10.2008 12:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż