Porządek obrad

BRM 0052/XXX/08                                                     Będzin, 20 października 2008 r.
  


                                                                            Szanowny  Pan Radny
                                                                            Szanowna Pani Radna


   Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 27 października 2008 roku (poniedziałek) na godzinę 10.00 XXX sesję Rady Miejskiej w Będzinie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Radosława Barana z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Prezydenta Miasta dotycząca  funkcjonowania Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim.
  1/ przedstawienie informacji przez Prezydenta Miasta Będzina Radosława Barana,
  2/ dyskusja.
 8. Informacja o projekcie Statutu Miasta Będzina.
  1/ przedstawienie informacji przez Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Tomasza Wacławczyka,
  2/ dyskusja.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1/ rozpatrzenia skargi Pani Sabiny Pasoń zamieszkałej w Będzinie na Prezydenta Miasta Będzina przekazanej przez Wojewodę Śląskiego,
  2/  przejęcia pojazdu samochodowego na własność gminy Będzin,
  3/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec przy ul. Wolności  ,
  4/ nie wyrażenia zgody na udzielenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Będzinie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  5/ zwolnień od podatku od nieruchomości na 2009 rok,
  6/ zwolnienia od podatku od nieruchomości na 2009 rok nieruchomości lub ich części zajętych na cele statutowe publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  7/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2009 roku,
  8/ zmiany uchwały nr XXIX/393/2008 Rady Miejskiej z dnia 29 września 2008 roku w sprawie zwiększenia stanu środków na początek oraz zmian w zakresie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok ,
  9/ zmian budżetu miasta na 2008 rok,
  10/ zmiany w Załączniku nr 8 do uchwały Nr XVII/191/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2008 rok,
  11/ zmian budżetu miasta na 2008 rok.
 10. Sprawy różne i  wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad sesji.


Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

Waldemar Szydło

Przewodniczący Rady Miejskiej w Będzinie

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXX sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:21.10.2008 08:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:16.12.2008 11:44