Zawiadomienie o wyniku postępowania

                                                                     Będzin, dnia 31 października 2008 r.
ZAMAWIAJĄCY:

Teatr Dzieci Zagłębia
im. Jana Dormana
ul. Teatralna 4
42 – 500 Będzin


                                                   


Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „Wykonanie wentylacji  mechanicznej w sali widowiskowej Teatru"


Zawiadomienie o wyniku postępowania

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) i 3) ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z dnia 20 listopada 2007 r. Nr 223, poz. 1655) zwanej dalej ustawą, Zamawiający – Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie wentylacji mechanicznej w sali widowiskowej Teatru”, zostały złożone dwie oferty, przy czym za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Centrum Filtrowentylacji i Klimatyzacji „KLIMA” Sp. z o.o. zs. w Będzinie przy ul. Siemońskiej 9.

Wybrana oferta jako jedyna z pośród złożonych ofert spełnia warunki określone przez Zamawiającego i jednocześnie jej cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

W sprawie podpisania umowy z wybranym oferentem Zamawiający skontaktuje się odrębnie po upływie terminów przewidzianych na wnoszenie środków odwoławczych w tym postępowaniu.

Jednocześnie informujemy o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oferenta: Zakład Chłodnictwa i Klimatyzacji „ZECHIK” Sp. z o.o. zs. w Krakowie przy ul. Wybickiego 7, a to na podstawie art. 24 ust 2 pkt 3 i 26 ust 3 w związku z 89 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych.
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Dziękujemy za złożenie oferty i udział w postępowaniu.

                                                                                Dyrektor naczelny i Artystyczny
                                                                                           Dariusz Wiktorowicz

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wyniku postępowania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Hanna Wiśniewska
Informację wytworzył:Dariusz Wiktorowicz
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.10.2008 10:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż