Wykaz projektów uchwał analizowanych
na XXXI
II Sesji Rady Miejskiej w Będzinie:

podjęcie uchwał w sprawie:

1/ określenia limitu nowo wydawanych licencji na zarobkowy przewóz osób taksówkami na rok 2009,
2/ uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Małobądz przy ul. Jesionowej – Topolowej,
3/ zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia prezydentowi miasta uprawnienia do stanowienia o ich wysokości,
4/ ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz przyjęcia propozycji dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych dotyczącej wartości jednego punktu w złotych w celu opracowania tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez miasto Będzin,
5/ przyjęcia na 2009 rok regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Będzin dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze,
6/ zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy (39 uchwał).
7/zmiany uchwały Nr I/5/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 25 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu Miasta Rady Miejskiej w Będzinie,
8/ zmian w Załączniku nr 9 do uchwały Nr XVII/191/2007 Rady Miejskiej w Będzinie
z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2008 rok,
9/ zmian w zakresie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2008 rok,
10/ zmiany uchwały nr XVII/191/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2008 rok,
11/ zmian budżetu miasta na 2008 rok,
12/ zmiany uchwały nr XLVII/359/98 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 18 czerwca 1998 roku w sprawie :określenia kierunków polityki Gminy Miasta Będzina w zakresie gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości oraz zasad nabycia, zbycia
i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata z późniejszymi zmianami,
13/ zatwierdzenia „ taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Będzina”.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekty uchwał - dot. XXXIII sesji Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:20.11.2008 08:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:03.02.2009 10:12