Porządek obrad

BRM 0052/XXXIII/08                                                          Będzin, 24 listopada 2008 r.
    


                                                                                      Szanowny  Pan Radny
                                                                                      Szanowna Pani Radna


       Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 1 grudnia 2008 roku (poniedziałek) na godzinę 10.00 XXXIII sesję Rady Miejskiej w Będzinie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Radosława Barana z działalności
  w okresie międzysesyjnym.
 7. Realizacja projektu subregionalnego pod nazwą „Zachowanie Dziedzictwa Kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia”
  1/ przedstawienie informacji przez Prezydenta Miasta Będzina Radosława Barana,
  2/ dyskusja.
 8. Uchwalenia Statutu Miasta Będzina.
  1/ dyskusja
  2/ podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Statutu Miasta Będzina
 9. Informacja Prezydenta Miasta dot. realizacji zadań za okres 2 lat kadencji listopad 2006 – listopad 2008 oraz zadań zaplanowanych na lata następne.
  1/ przedstawienie informacji przez Prezydenta Miasta Będzina Radosława Barana,
  2/ dyskusja.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1/ określenia limitu nowo wydawanych licencji na zarobkowy przewóz osób taksówkami na rok 2009,
  2/ uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Małobądz przy ul. Jesionowej – Topolowej,
  3/ zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia prezydentowi miasta uprawnienia do stanowienia o ich wysokości,
  4/ ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz przyjęcia propozycji dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych dotyczącej wartości jednego punktu w złotych w celu opracowania tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez miasto Będzin,
  5/ przyjęcia na 2009 rok regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Będzin dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze,
  6/ zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy (39 uchwał).
  7/zmiany uchwały Nr I/5/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 25 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu Miasta Rady Miejskiej w Będzinie,
  8/ zmian w Załączniku nr 9 do uchwały Nr XVII/191/2007 Rady Miejskiej w Będzinie
  z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2008 rok,
  9/ zmian w zakresie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej na 2008 rok,
  10/ zmiany uchwały nr XVII/191/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2008 rok,
  11/ zmian budżetu miasta na 2008 rok,
  12/ zmiany uchwały nr XLVII/359/98 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 18 czerwca 1998 roku w sprawie :określenia kierunków polityki Gminy Miasta Będzina w zakresie gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości oraz zasad nabycia, zbycia
  i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata z późniejszymi zmianami,
  13/ zatwierdzenia „ taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Będzina”.
 11. Sprawy różne i  wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad sesji.


Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

 

Waldemar Szydło

Przewodniczący Rady Miejskiej w Będzinie

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXXIII sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:25.11.2008 11:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:13.01.2009 12:36