Zarządzenie nr 21/2003
Prezydenta Miasta Będzina
z dnia 29 stycznia 2003 r.


w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Będzinie.

 Działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Będzinie
w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję Naczelników Wydziałów i Kierowników Referatów tut. Urzędu do bezwzględnego zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu, jak również do zapoznania wszystkich pracowników w Wydziałach i Referatach z jego tekstem i odnotowania tego faktu w dokumentacji Wydziałów i Referatów.

§ 3

1. Zobowiązuję Naczelników Wydziałów i Kierowników Referatów do porządzenia protokołów zdawczo - odbiorczych dokumentacji wydziałowej w sytuacjach, gdy Wydział / Referat zostaje likwidowany lub jego struktury zostają zmienione.
2. Ustalam termin sporządzenia dokumentacji zdawczo - odbiorczej na dzień 10 lutego 2003 r.

§ 4

Zobowiązuję Naczelników Wydziałów i Kierowników Referatów do przygotowania Regulaminów Wewnętrznych Wydziałów i Referatów w terminie do 10 lutego 2003 r.

§ 5

Zobowiązuję Naczelnika Wydziału Administracyjnego do:
- ruchu kadrowego w zakresie przemieszczenia pracowników do nowych struktur organizacyjnych,
- dokonania zmiany nazewnictwa Wydziałów  i Referatów,
- zmiany pieczątek urzędowych i imiennych.

§ 6

Zobowiązuję Wydział Organizacyjny do dokonania zmiany upoważnień i pełnomocnictw stosownie do nowych struktur organizacyjnych.

§ 7

Zobowiązuję Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością do dokonania zmian w dokumentacji systemowej.


§ 8

Tracą moc Uchwała nr IX/86/99 Rady Miejskiej w Będzinie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Będzinie z dnia 29 marca 1999 r. oraz Uchwała nr XIX/257/2000 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 lutego 2000 r., Uchwała nr XLIII/613/2001 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 21 grudnia 2001 r., a także Zarządzenie nr 26/2002 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 10 kwietnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Będzinie ujednoliconego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Będzinie.

§ 9

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2003 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 21/2003 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29 stycznia 2003 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:11.07.2003 12:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:12.03.2007 09:43