Zarządzenie nr 57 / 2003
Prezydenta Miasta Będzina
z dnia 2 czerwca 2003 r.


w sprawie:  zmian w Zarządzeniu nr 21/2003 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Będzinie.

 Działając na podstawie art. 33 ust. 1, 2 oraz 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam następujące zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Będzinie wprowadzonym Zarządzeniem nr 21/2003 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29 stycznia 2003 r.:
1) w §1 ust. 3 pkt. 2 wyrazy "w Będzinie" zastępuje się wyrazem "Będzina";
2) w §2 ust. 1 pkt. 3 dodaje się wyrazy "upoważnienia rady";
3) w §2 ust. 3 pkt. 8 wyrazy "ustawy z dnia 20 czerwca 202 r." zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r.";
4) w §4 ust. 2 pkt. 3 na początku dodaje się wyraz "Referat-";
5) w §5 ust. 2 pkt. 6 po wyrazie "wydziały" dodaje się wyrazy "i referaty";
6) w §5 ust. 2 pkt. 14 po wyrazach "w stosunku do pracowników Urzędu" dodaje się wyrazy "i miejskich jednostek organizacyjnych";
7) w §7 we wprowadzeniu do wyliczenia w wyrazie "zasada" skreśla się ostatnią literę  "a";
8) w §12 ust. 3 po wyrazach "Wewnętrzną organizację wydziałów" dodaje się wyrazy "i referatów, o których mowa w schemacie graficznym" oraz po wyrazach "określa Regulamin Organizacyjny Wydziału" dodaje się wyraz "/Referatu";
9) w §12 ust. 4 z zdaniu pierwszym po wyrazach "pracowników wydziału" dodaje się wyrazy "i referatu" oraz po zdaniu pierwszym dodaje się dodatkowe zdanie "W uzasadnionych przypadkach zakresy czynności określa sekretarz";
10) w §13 ust. 3 dodaje się pkt. 20 w brzmieniu:
"§13 ust. 3 pkt. 20 współdziałanie z Biurem Współpracy z Zagranicą w zakresie opracowywania i przekazywania informacji wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących szeroko rozumianej współpracy z zagranicą i spraw związanych z Unią Europejską.";
11) w § 14 ust. 1 po wyrazie "rozstrzygnięcia" dodaje się wyrazy "wywołujące skutki prawne";
12) w §15 ust. 3 w zdaniu trzecim wyraz "wywołujących" zastępuje się wyrazem "wywołujące";
13) w §17 ust. 2 po wyrazach "skargi i wnioski" dodaje się wyraz "wnoszone";
14) w §17 ust. 6 wyrazy "tegoż wydziału" zastępuje się wyrazami "tegoż referatu";
15) §20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
16) "§20 ust. 1. Kontrolę wewnętrzną w urzędzie przeprowadzają:
 1)Referat Kontroli Wewnętrznej w zakresie ustawy o finansach publicznych;
 2)Referat Organizacyjny w zakresie prawidłowości stosowania aktów normatywnych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów wewnętrznych;
W uzasadnionych przypadkach ze względu na specjalistyczny zakres kontroli, w kontrolach mogą brać udział pracownicy innych Wydziałów i Referatów.";
17) w §20 ust. 5 pkt. b)  po wyrazie "wybrane zagadnienia" wykreśla się wyrazy "lub zagadnienia";
18) w §20 ust. 7 wykreśla się tiret drugi;
19) §20 ust. 8.2. otrzymuje brzmienie:
"§20 ust. 8.2. Kontrolujący ma prawo do podpisania protokołu z równoczesnym wniesieniem pisemnych wyjaśnień i uwag do jego treści lub bez ich wnoszenia.";
20) w §20 ust. 8.3. dodaje się zdania "W przypadku kiedy kontrolowanych jest więcej wydziałów / referatów jednostek organizacyjnych protokół sporządza się w odpowiednio większej ilości egzemplarzy. Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Referat Organizacyjny sporządza się w trzech egzemplarzach, które otrzymują: 1 kontrolowany, 1 prezydent, 1 Referat Organizacyjny."
21) w §20 ust. 10 wyrazy "kontrolowanej osoby" zastępuje się wyrazem "naczelnika" oraz po wyrazie "bądź" dodaje się wyraz "kierownika";
22) w §20 ust. 11 wyraz "kontrolowana" zastępuje się wyrazem "kontrolowany" oraz skreśla się wyraz "osoba";
23) w §21 ust. 2 pkt. 3 po wyrazach "pomiędzy wydziałami" dopisuje się wyrazy "i referatami";
24) w §23 pkt. 17 po wyrazach "między wydziałami" dopisuje się wyrazy "i referatami";
25) w §24 pkt. 13 otrzymuje brzmienie:
"§24 pkt. 13 gromadzenie dokumentacji spółek, w których gmina posiada udziały bądź akcje, dotyczącej głównie składu zarządów i rad nadzorczych, aktualizacji umów bądź statutów tych podmiotów; opracowywanie na potrzeby prezydenta i rady informacji dotyczących spółek prawa handlowego z udziałem mienia komunalnego";
26) w §25 pkt. 1 wyraz "opracowanie" zastępuje się wyrazem "opracowywanie";
27) w §25 pkt. 2 wyraz "opracowanie" zastępuje się wyrazem "opracowywanie";
28) w §25 pkt. 8 wykreśla się wyrazy "opłaty eksploatacyjne, należności z tytułu wieczystego użytkowania, dzierżawy i trwałego zarządu oraz opracowywanie decyzji odwoławczych w zakresie w/w podatków i opłat";
29) w §25 pkt. 15 wyraz "Urzędu" zastępuje się wyrazem "gminy";
30) w §25 skreśla się pkt. 29;
31) w §26 pkt. 7 otrzymuje brzmienie:
"§26 pkt 7 wydawanie dokumentów tożsamości, prowadzenie i aktualizacja Systemu Obsługi Obywatela oraz archiwum dowodów osobistych";
32) w §26 pkt. 16 lit. c) otrzymuje brzmienie:
"§26 pkt. 16 lit. c) prowadzenie rejestru placówek handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych, prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych z uwzględnieniem czasu pracy tych placówek i zakładów";
33) w §26 wykreślić pkt. 17;
34) w §26 pkt. 19 wyraz "gminnego" zastępuje się wyrazem "miejskiego";
35) w §26 wykreślić pkt. 22, pkt. 23, pkt. 24, pkt. 25, pkt. 26;
36) §26 ust. 2 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
"§26 ust. 2 pkt. 3 Ośrodkiem Informatycznym Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych";
37) w §26 ust. 2 dopisać pkt. 7 w brzmieniu:
"§26 ust. 2 pkt. 7 Departamentem Rejestrów Państwowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie";
38) w §27 w części końcowej, wspólnej dla wszystkich punktów po wyrazie współpracuje skreśla się wyrazy "ze wszystkimi Wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Urzędu", a po wyrazie "współpracuje" dopisuje się wyraz "z";
39) w §30 ust. 1 po wyrazach "działa na podstawie" dopisuje się wyrazy "ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. nr 123, poz. 779)";
40) w §30 ust. 2 wyrazy "wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego" zastępuje się wyrazami "a w szczególności:";
41) w §30 wykreśla się wstęp do ust. 3, tym samym punkty 1 -10 są punktami w ust. 2;
42) w §30 dotychczasowy ust. 4 zastępuje się numerem 3;
43) w §32 pkt 1 wyrazy "Sprawowanie nadzoru nad działalnością" zastępuje się wyrazami "Koordynacja działalności", wyraz "i" zastępuje się przecinkiem oraz dopisuje się wyrazy "Miejskich Zespołów Szkół";
44) w §32 pkt 2 dopisuje się wyrazy "Miejskich Zespołów Szkół";
45) w §32 pkt 4 po wyrazach "Współdziałanie z dyrektorami" wykreśla się wyrazy "szkół i przedszkoli";
46) w §32 pkt 5 wyrazy " Urzędu Miejskiego w Będzinie" zastępuje się wyrazem "referatami" oraz po wyrazach "z ochroną środowiska" wykreśla się wyraz "programami";
47) w §32 pkt 6 wyrazy "Gminy Będzin" zastępuje się wyrazem "miasta";
48) w §32 pkt 13 po wyrazie "gimnazjów" dopisuje się wyrazy "Miejskich Zespołów Szkół";
49) w §32 pkt 18 po wyrazie "gimnazjami" dopisuje się wyrazy "Miejskimi Zespołami Szkół";
50) w §32 pkt 24 wyrazy "Gminę Miejską Będzin" zastępuje się wyrazem "miasto";
51) w §33 pkt 5 po wyrazach "we współpracy z Wydziałem Inżynierii i Ochrony Środowiska" dodaje się wyrazy "oraz Wydziałem Rozwoju Lokalnego"
52) w §33 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:
"§33 pkt 12a redagowanie strony www, w zakresie bieżących wydarzeń w mieście, aktualności kulturalnych i sportowych, historii miasta i jego zabytków, forum dyskusyjnego oraz umieszczanie ofert inwestycyjnych";
53) w §33 pkt 17 wyrazy " sprawowanie merytorycznego nadzoru nad działalnością instytucji kultury" zastępuje się wyrazami "współpraca z instytucjami kultury";
54) w §33 pkt 32 otrzymuje brzmienie:
"§33 pkt 32 współdziałanie z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji i Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym";
55) w §33 w części wspólnej pomiędzy wyrazami "Wydziałami Kultury" i "Kultury Fizycznej Urzędu" znak "-" zastępuje się wyrazem "i";
56) w §36 pkt 1 po wyrazach "archiwum, magazynu" dopisuje się wyrazy "a także";
57) w §36 pkt 10 po wyrazach "kierowników jednostek organizacyjnych" dopisuje się wyrazy "z wyłączeniem spraw kadrowych dyrektorów placówek oświatowych";
58) w §37 dopisuje się pkt 15 w brzmieniu:
"§37 pkt 15 Redagowanie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej";
59) §39 otrzymuje brzmienie:
"§39 Do zadań Referatu należy:
1) opracowywanie planów kontroli komórek organizacyjnych urzędu, jednostek organizacyjnych gminy oraz jednostek pomocniczych, z wyłączeniem planów kontroli prowadzonych przez Referat Organizacyjny;
2) przeprowadzanie kontroli działalności merytorycznej, gospodarczej i finansowej podmiotów wymienionych w pkt 1, z wyłączeniem kontroli w zakresie poprawności stosowania aktów normatywnych prowadzonych przez Referat Organizacyjny;
3) kontrola obiegu dokumentacji finansowej w urzędzie;
4) przeprowadzanie kontroli doraźnych na polecenie przełożonych;
5) obsługa kontroli przeprowadzanych przez Najwyższą Izbę Kontroli, Regionalną Izbę Obrachunkową oraz inne instytucje oraz gromadzenie dokumentacji z tym związanej;
6) prowadzenie spraw związanych z audytem wewnętrznym".

§ 2

Zobowiązuję Naczelników Wydziałów i Kierowników Referatów tut. Urzędu do bezwzględnego zapoznania się  ze zmianami i przestrzegania zmienionego Regulaminu, jak również do zapoznania wszystkich pracowników w Wydziałach i Referatach z jego tekstem i odnotowania tego faktu w dokumentacji Wydziałów i Referatów.

§ 3

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 57/2003 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 2 czerwca 2003 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:11.07.2003 12:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:12.03.2007 09:43