ZP. 34121-30/08                                                                                                               Będzin, dnia 17.12.2008r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez  Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34    e-mail              wim@um.bedzin.pl

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

„Utrzymanie czystości na terenach  zieleni gminnej” – opróżnianie koszy na śmieci w 2009 roku.

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNIANIA ZŁOŻONY OFERT ZAWIERAJĄCYM PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ  OFERTOM W KAZDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I ŁĄCZNĄ PUNKTACJĘ 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

1

EKOŚRODOWISKO Spółka z o.o.

ul. Cyryla i Metodego 50

41-909 Bytom

129 500,00 zł

2

Zakład Usług Komunalnych  Halina Kotuła

ul. Wolności 28 A, 42-500 Będzin

222 500,00 zł

3

Przedsiębiorstwo Techniczno -Handlowo-Usługowe INTERPROMEX Sp. z.o.o.

ul. Paryska 11, 42-500 Będzin

260 000,00 zł

4

Ogrodnictwo NIEWIARA Krzysztof Kowal

ul. Armii Ludowej 2

42-500 Będzin

107 000,00 zł

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium

 cena

RAZEM

1

82,63

82,63

2

48,09

48,09

3

41,15

41,15

4

100,00

100,00

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ  UZASADNIENIE JEJ WYBORU

Ogrodnictwo NIEWIARA Krzysztof Kowal

ul. Armii Ludowej 2

42-500 Będzin

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

PREZYDENT MIASTA
           mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej: „Utrzymanie czystości na terenach zieleni gminnej” – opróżnianie koszy na śmieci w 2009 roku.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:17.12.2008 14:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:17.12.2008 14:05