Zamieszczono dnia 12.01.2009r.


Numer ogłoszenia: 12111 - 2009; data zamieszczenia: 12.01.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 357045 - 2008 data 09.12.2008 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Będzina, ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin, woj. śląskie, tel. 032 267-35-16, fax. (032) 267 62 19.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.2.
  • W ogłoszeniu jest: Przez Roboty o zakresie porównywalnym z przedmiotem niniejszego zamówienia rozumie się roboty budowlane polegające na modernizacji lub budowie lub rozbudowie oczyszczalni ścieków lub Stacji Uzdatniania Wody lub systemów kanalizacji sanitarnej lub systemów kanalizacji deszczowej lub sieci wodociągowej..
  • W ogłoszeniu powinno być: Przez Roboty o zakresie porównywalnym z przedmiotem niniejszego zamówienia rozumie się roboty budowlane polegające na modernizacji lub budowie lub rozbudowie oczyszczalni ścieków lub Stacji Uzdatniania Wody lub systemów kanalizacji sanitarnej lub systemów kanalizacji deszczowej lub systemów kanalizacji ogólnospławnej lub sieci wodociągowej..
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.4.
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.01.2009 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Będzinie Biuro Zamówień Publicznych pok.117 42-500 Będzin ul. 11 Listopada 20..
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.02.2009 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Będzinie Biuro Zamówień Publicznych pok.117 42-500 Będzin ul. 11 Listopada 20..

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: „Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie. Etap IIA. Zadanie nr 20.” 2004/PL/16/C/PE/001-02A KONTRAKT NR 02A
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:12.01.2009 12:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:12.01.2009 12:31