Będzińskie Towarzystwo Muzyczne "Dominata"


STATUT

( tekst jednolity uwzględniający zmiany do statutu wniesione uchwałą nr 39/2001 z dn. 28.03.2001 r. )


Rozdział I

Postanowienia ogólne


§1

1. Stowarzyszenie o nazwie Będzińskie Towarzystwo Muzyczne "Dominanta" zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy "Prawo o Stowarzyszeniach" jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie używa skrótu nazwy "Dominanta" oraz pieczęci i znaku firmowego, które objęte są ochroną prawa.

§2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Będzin.

§3

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń, należeć do organizacji krajowych i międzynarodowych, może również prowadzić inną działalność w stosunkach z zagranicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na dobrowolnej i nie zarobkowej aktywności ogółu członków oraz etatowej pracy zatrudnionych w nim pracowników. Członek może być zatrudniony jako pracownik.

Rozdział II

Cele i zasady działania Stowarzyszenia

§5

Celem Stowarzyszenia jest :
1. współpraca z Państwową Szkołą Muzyczną w Będzinie w celu kształcenia muzycznego dzieci
i młodzieży pozostających poza zasięgiem tej szkoły
2. promowanie działań zmierzających do edukacji kulturalnej społeczności regionu
3. pomoc materialna i organizacyjna dla młodzieży wybitnie uzdolnionej muzycznie
4. propagowanie i prowadzenie działalności naukowej, oświatowej, szkoleniowej, kulturalnej
i charytatywnej
5. działanie na rzecz wymiany i upowszechnianie osiągnięć i doświadczeń krajowych i zagranicznych w zakresie rozwoju kultury muzycznej

§6

Realizacji zadań Stowarzyszenia służą wszelkie właściwe im formy działalności. takie jak :
1. organizowanie działalności dydaktycznej w zakresie gry na instrumentach, śpiewu oraz zajęć umuzykalniających
2. prowadzenie studia umuzykalniającego w zakresie dziedzin objętych kanonem wychowania artystycznego
3. organizowanie koncertów
4. organizowanie sesji, seminariów, kursów, wystaw i innych imprez kulturalnych związanych z muzyką 5. prowadzenie działalności wydawniczej
6. prowadzenie własnych zespołów muzycznych
 7. występowanie do odpowiednich władz z wnioskami i propozycjami
8. nawiązywanie kontaktów krajowych i zagranicznych
9. fundowanie stypendiów, nagród, staży naukowych dla młodzieży wybitnie uzdolnionej muzycznie
10. organizowanie zbiórek publicznych na cele charytatywno-opiekuńcze
11. prowadzenie placówek wychowawczo-dydaktycznych dla dzieci i młodzieży

§7

Dla utrzymania Stowarzyszenia i uzyskania środków materialnych na cele działalności statutowej Stowarzyszenie :
a. gromadzi środki finansowe i dobra materialne
b. przyjmuje darowizny, zapisy i dotacje w formie środków pieniężnych i niepieniężnych
c. prowadzi działalność gospodarczą, usługową handlową i wydawniczą

W zakresie działalności gospodarczej Stowarzyszenie rnoże wchodzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w spółki z innymi podmiotami prawnymi.


Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 8

Istnieją następujące formy przynależności do Stowarzyszenia :

a. członkostwo zwyczajne
b. członkostwo wspierające
c. członkostwo honorowe

§ 9

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia, zwanym dalej członkiem może zostać każda pełnoletnia osoba bez względu na jej obywatelstwo i płeć, jeżeli posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie została pozbawiona praw publicznych w Rzeczypospolitej Polskiej, uznająca cele Stowarzyszenia
2. Członkostwo zwyczajne nabywa się pod następującymi warunkami :
a. złożenie pisemnej deklaracji
b. uiszczenie wpisowego
c. wyrażenie woli aktywnej realizacji celów Stowarzyszenia
d. uchwała Zarządu Stowarzyszenia o wpisaniu na listę członków zwyczajnych Stowarzyszenia

§ 10

1. Członkami wspierającymi mogą być podmioty prawa, organizacje i instytucje nie mające osobowości prawnej, które świadczą pomoc materialną na rzecz Stowarzyszenia

2. Warunkiem przystąpienia do Stowarzyszenia członka wspierającego jest złożenie deklaracji oraz przekazanie zadeklarowanych środków materialnych na rzecz Stowarzyszenia
3. Członek wspierający nie będący osobą fizyczną działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela

§11

1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.


2. Godności członka honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

§ 12

1. Członkowie mają prawo :
a. udziału w realizacji celów Stowarzyszenia

b. korzystania w swej działalności z pomocy Stowarzyszenia

c. czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie członkowi zwyczajnemu i honorowemu

§ 13

1. Obowiązkiem członków Stowarzyszenia jest :

a. branie czynnego udziału w pracy Stowarzyszenia
b. postępowanie zgodne ze Statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia
c. opłacanie składek członkowskich

2. Obowiązek określony w pkt. c ust. 1 nie dotyczy członków honorowych i wspierających.

§ 14

Członkostwo zwyczajne wygasa na skutek :

1. Skreślenia z powodu :

a. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Zarządowi Stowarzyszenia
b. śmierci

2. Wykluczenie na podstawie uchwały Zarządu :

a. z powodu nie wywiązywania się z obowiązków
b. zalegania ze składkami członkowskimi przez okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy

§15

Wysokość wpisowego i składek członkowskich oraz terminy ich płatności ustala corocznie Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

§ 16

Od decyzji o nie Przyjęciu do Stowarzyszenia i wykluczenia członka oraz wszelkich innych decyzji Zarządu i Komisji Rewizyjnej przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Winno ono być złożone na piśmie w terminie 14 dni od doręczenia zainteresowanemu dotyczącej go decyzji.

§ 17

Członkowie założyciele Stowarzyszenia z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia stają się jego członkami zwyczajnymi.


Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są :

1. Walne Zgromadzenie

2. Zarząd

3. Komisja Rewizyjna

§ 19

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata, co może zostać skrócone Uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2. Pierwsza kadencja władz trwa 1 rok.

§20

O ile postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 21

W przypadku konieczności uzupełnienia składu zarządu lub Komisji Rewizyjnej może dokonać wyborów uzupełniających .
Wyborów uzupełniających dokonuje Walne Zgromadzenie.

Walne Zgromadzenie

§22

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§23

1. Walne Zgromadzenia zwoływane jest przez zarząd Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz w roku.
2. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy poprzez pisemne zawiadomienie członków listem poleconym z podaniem porządku obrad, nie później niż na 14 dni przed terminem Zgromadzenia.
Zawiadomienie o terminie wysyła się także innym osobom, które wniosły odwołanie od decyzji innych władz Stowarzyszenia.
4. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na żądanie Komisji Rewizyjnej albo 1/10 członków Stowarzyszenia, złożone na piśmie.

§24

1. W posiedzeniu Walnego Zgromadzenia biorą udział wszyscy członkowie. Zarząd może zaprosić także inne osoby, którym przysługuje prawo zabierania głosu. Członkom wspierającym służy głos doradczy a także prawo zgłaszania wniosków .

2. Szczegółowy regulamin obrad Walnego Zgromadzenia i ordynację wyborczą do władz uchwali Pierwsze Walne Zgromadzenie członków po zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

§25

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy :

a. wybór władz Stowarzyszenia i odwołanie poszczególnych ich członków , uzupełnienie ich składu w trakcie kadencji
b. wytyczanie kierunków działalności Stowarzyszenia
c. rozpatrywanie dorocznych sprawozdań Zarządu i udzielanie mu absolutorium
d. podejmowanie decyzji w sprawie działalności gospodarczej
e. zatwierdzanie rozliczeń finansowych w postaci bilansów rocznych oraz uchwalanie planów finansowych stowarzyszenia na kolejny rok działalności
f. podejmowanie decyzji o przystąpieniu do innych stowarzyszeń, związków, organizacji
g. rozpatrywanie odwołań od decyzji innych władz Stowarzyszenia
h. podejmowanie decyzji o nabyciu i zbyciu nieruchomości, względnie upoważnienie Zarządu do podjęcia decyzji w indywidualnej sprawie
i. zaciąganie zobowiązań majątkowych ponad wysokość określoną uchwałą Zgromadzenia
k. zmiany Statutu
l. uchwalenie wysokości wpisowego i składki członkowskiej oraz zasad uiszczania, a także upoważnienie Zarządu do podwyższenia składki w miarę zmiany siły nabywczej pieniądza lub jednorazowych potrzeb Stowarzyszenia
m. podjęcie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia, rozdysponowaniu majątku i ustanowieniu likwidatorów.

Zarząd

§ 26

1. Pomiędzy posiedzeniami Walnego Zgromadzenia najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zarząd .
2. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewnątrz, sprawuje pieczę nad majątkiem Stowarzyszenia, nadzoruje działalność gospodarczą i ponosi odpowiedzialność za całokształt gospodarki finansowej Stowarzyszenia, a także posiada inne przewidziane Statutem lub uchwałą Walnego Zgromadzenia uprawnienia.


§ 27

Zarząd rnoże utworzyć Biuro Stowarzyszenia, zatrudniać pracowników etatowych, udzielać pełnomocnictwa i tworzyć przedstawicielstwa Stowarzyszenia w innych miastach.
Przedstawicielstwa nie posiadają osobowości prawnej, odrębnych władz i administracji, nie prowadzą odrębnej gospodarki finansowej.

§28

1. Zarząd składa się z 5-ciu członków .
2. Zarząd wybiera spośród siebie prezesa, 1-go wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
3. Zarząd może w przypadku zmniejszenia się składu Zarządu w trakcie kadencji, do czasu wyborów uzupełniających dokonanych przez Walne Zgromadzenie powołać osoby pełniące obowiązki członków Zarządu .

§29

1. Zarząd zbiera się nie rzadziej niż raz w miesiącu
2. Szczegółowy regulamin obrad Zarządu i ordynację wyborczą uchwali pierwsze Walne Zgromadzenie po zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

§30

Zarząd obowiązany jest w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat za rok ubiegły oraz pisemne sprawozdanie z działalności Zarządu w tym okresie, a także plan finansowy Stowarzyszenia na kolejny rok działalności.


Komisja Rewizyjna

§ 31

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z członkostwem w Zarządzie Stowarzyszenia.

§32

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego oraz sekretarza.

§33

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej w szczególności należy :

1. przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności stowarzyszenia pod względem rzetelności, gospodarności i dyscypliny finansowej
2. występowanie do Zarządu z wnioskami, wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz usunięcia uchybień
3. sporządzanie sprawozdań ze swojej działalności na Zwyczajne Walne Zgromadzenie oraz wniosku o udzielenie absolutorium Zarządu.

 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§34

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z: .
a. wpisowego i składek członkowskich
b. darowizn, spadków, zapisów i dotacji
c. odsetek, zdeponowanych w banku funduszy oraz papierów wartościowych
d. wpływów z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym
e. z wpływów z prowadzonej działalności statutowej
3. Majątek Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych, a jego członkowie mogą z niego korzystać jedynie zgodnie z przypadkami przewidzianymi w Statucie.

§35

Dokumenty finansowe obrotu pieniężnego i towarowego o charakterze rozliczeniowym i kredytowym oraz inne dokumenty rodzące powstanie zobowiązań prawnych podpisują w imieniu Stowarzyszenia 2 osoby w tym Prezes lub Zastępca Prezesa i Skarbnik. Pozostałe dokumenty podpisuje Prezes lub osoby przez niego upoważnione.


Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§36

Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jego członków zwyczajnych większością 3  ważnie oddanych głosów.

§37

Walne Zgromadzenie, które podjęło uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia powołuje Komisję Likwidacyjną.

§38

O przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia w przypadku jego rozwiązania decyduje Walne Zgromadzenie lub powołana Komisja Likwidacyjna.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Będzińskie Towarzystwo Muzyczne "Dominata" - statut
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:14.07.2003 12:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:Władysława Kozieł
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:14.07.2003 13:20