Wykaz projektów uchwał analizowanych
na XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Będzinie:

podjęcie uchwał w sprawie:

 • nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 9 w Będzinie przy ulicy Krasickiego 6,
 • ustalenia sieci prowadzonych przez miasto Będzin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy ( 52 uchwały),
 • zmiany statutu jednostki budżetowej miasta „Miejska Świetlica Środowiskowa”,
 • uchylenia uchwały Nr XVII/198/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2007 roku dotyczącej zmiany „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina”,
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina”,
 • oddania w dzierżawę nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 6358/20 na karcie mapy 21 obręb Grodziec o powierzchni 882 m2 położonej przy ulicy Traugutta z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę garażową oraz pod budowę 6 garaży,
 • przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Będzin dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,
  Projekt - Nr druku XXXVII/61
 • utworzenia na terenie gminy Będzin obwodów głosowania w Szpitalu i Domu Pomocy Społecznej dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego,
  Projekt - Nr druku XXXVII/62
 • podziału miasta Będzina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic.
  Projekt - Nr druku XXXVII/63

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekty uchwał - dot. XXXVII sesji Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:24.02.2009 11:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:20.03.2009 15:16