Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn:" Budowa oswietlenia na osiedlu Rzemieślniczym"

 

Będzin: Budowa oświetlenia na osiedlu Rzemieślniczym
Numer ogłoszenia: 53774 - 2009; data zamieszczenia: 09.03.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Będzina , ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin, woj. śląskie, tel. 032 267-35-16, faks (032) 267 62 19.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.bedzin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia na osiedlu Rzemieślniczym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zabudowa kabla YKY 4x16mm²w rowach ziemnych, przepustach i rurach ochronnych o całkowitej dług. - 1416 mb. 2.Zabudowa słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych, malowanych SSO 60/70/4 - w ilości szt.35 . 3.Montaż opraw sodowych SGS 102/100W i złączy słupowych - w ilości szt. 57. 4.Montaż wysięgników na słupach- w ilości szt. 55. 5.Montaż słupa ŻN-10 ,w sieci nn- w ilości szt.1 6.Demontaż opraw OZPR 125,tabliczek złączy słupowych - w ilości szt 20. 7.Wykonanie przecisków pod jezdniami szt.5, o łącznej dłg. 96 mb. 8.Wymiana w szafie sterowniczej gniazd bezpiecznikowych tablicowych 63A na 25A w ilości szt. 18 9. Zabudowa przewodów do opraw w słupach oświetleniowych- kpl. 57. Szczegółowy zakres robót określony jest poprzez dokumentację projektową , specyfikacje techniczne i przedmiary robót stanowiące załączniki do SIWZ..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.10.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu obowiązany jest wnieść wadium stosownie do art.45 i następne ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm. ) w wysokości: 5000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych ) 2.Wykonawca wnoszący wadium w formie pieniężnej winien przelać je na konto: ING Bank Śląski S.A O.Będzin nr 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087 z dopiskiem Wadium na zadanie: Budowa oświetlenia na osiedlu Rzemieślnicza 3.W przypadku wniesienia wadium w formach niepieniężnych, oryginał wadium należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Będzinie Biuro Zamówień Publicznych pok.117 ul. 11 Listopada 20 ,42-500 Będzin. 4.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 5.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 7.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium jeżeli: a) upłynął termin związania ofertą, b)zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy, c)zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 8.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy: a)który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, b)który został wykluczony z postępowania, c)którego oferta została odrzucona. 9.Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie pkt.8 ppkt. b) i c), jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty 10.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: Wymaga się : a) przedłożenia aktualnego odpisu właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert . 1.2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: Wymaga się: 1.2.1) wykazania doświadczenia w realizacji - w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością, robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów (np. referencje) potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Wymaga się wykazania dwóch robót potwierdzonych dokumentami o minimalnej wartości brutto łącznie 2 robót - 250 000,00 zł. Za roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia uznaje się roboty w zakresie budowy kablowego oświetlenia ulicznego. 1.2.2) dysponowania : a) min.1 osobą posiadającą niezbędne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów , oraz należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. b) min. 2 osobami posiadającymi ważne zaświadczenie stwierdzające dodatkowe wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń energetycznych. zaświadczenie kwalifikacyjne E 1.3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 1.4.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1)Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie, wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 2)Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 3)Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4)osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5)spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6)spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7)spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8)osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9)podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10)Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w części pkt 1.1 - 1.3 . Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy: 1)wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 2)złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 3)nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art.26 ust.3 ustawy Pzp; 4)nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 2. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegać się będą o udzielenie zamówienia winni: a) ustanowić sposób reprezentacji poprzez wyznaczenie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy i dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa, b) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego oddzielnie udokumentować, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy Pzp, c) łącznie wykazać, iż posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) opisać ofertę w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 3. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcom. Wykonawca winien wskazać w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom. 3.1. Wykonawca może zawrzeć umowę z Podwykonawcą po uzyskaniu zgody od Zamawiającego stosowanie do art. 6471 KC. (Wykonawca winien przedstawić do akceptacji Zamawiającemu umowę lub projekt umowy zawierający zapis dot. zakresu robót i sposobu rozliczeń finansowych pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Podwykonawcą). 4.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 1.1.a części V specyfikacji składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert . Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww dokumentów zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę. Niespełnienie chociażby jednego z ww warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania..

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust. 1 ustawy Pzp na druku lub według druku załącznik nr 2 do SIWZ. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1.Aktualnego odpisu właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert . W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 2.Wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i zbliżonych wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania na lub wg druku stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ oraz załączeniem dokumentów (np. referencje) potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością. Wymaga się wykazania dwóch robót potwierdzonych dokumentami o minimalnej wartości brutto łącznie 2 robót - 250 000,00 zł. Za roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia uznaje się roboty w zakresie budowy kablowego oświetlenia ulicznego. 3. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, na lub wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 a do SIWZ - dla osób, którymi Wykonawca dysponuje i załącznik nr 5 b do SIWZ - dla osób, którymi Wykonawca będzie dysponował. Wykaz winien zawierać: a) min.1 osobą posiadającą niezbędne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; oraz należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. b) min. 2 osoby posiadające ważne zaświadczenie stwierdzające dodatkowe wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń energetycznych. zaświadczenie kwalifikacyjne E. Do wykazu należy dołączyć kopie uprawnień budowlanych wydanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( tj. Dz. U z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.) lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz dokument potwierdzający przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego oraz zaświadczenia min. dla 2 osób stwierdzające dodatkowe wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń energetycznych, zaświadczenie kwalifikacyjne E. W przypadku udostępnienia Wykonawcy przez inne podmioty osób zdolnych do wykonania zamówienia Wykonawca winien, przedstawić w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bedzin.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro Zamówień Publicznych, pokój 117 Urząd Miejski w Będzinie ul. 11 Listopada 20 42-500 Będzin.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.03.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Będzinie Biuro Zamówień Publicznych pok.117 42-500 Będzin ul. 11 Listopada 20.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn:" Budowa oswietlenia na osiedlu Rzemieślniczym"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Wioletta Krupa
Informację wytworzył:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.03.2009 07:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż