ZP. 34121-2/09                                                                                    Będzin, dnia 18.03.2009r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez  Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34    e-mail              wim@um.bedzin.pl

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

„Rewaloryzacja wzgórza zamkowego wraz z zabezpieczeniem i odtworzeniem elementów zabytkowych” w ramach projektu subregionalnego pn.: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNIANIA ZŁOŻONY OFERT ZAWIERAJĄCYM PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ  OFERTOM W KAZDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I ŁĄCZNĄ PUNKTACJĘ 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

1.

AN ARCHI GROUP S.C

Ul. Chorzowska 64, 44-100 Gliwice

240 340,00 zł.

2.

CEMPLA i PARTNERZY KONSERWACJA ZABYTKÓW

Ul. Św. Krzyża 7/8, 31-028 Kraków

398 940,00 zł.

3.

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA-JERZY KIELAR

Ul. Walasiewiczówny 4, 57-300 Kłodzko

485 560,00 zł.

4.

IN & OUT ARCHITEKCI KRAJOBRAZU

DOROTA NITECKA- FRĄCZYK

 Ul. Z.M. Przesmyckiego 24

05-510 Konstancin- Jeziorna

689 300,00 zł.

5

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA-JERZY KIELAR

Ul. Walasiewiczówny 4,
57-300 Kłodzko

Wpłynęła po terminie
dn. 03.03.2009r.

o godz. 11:00

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium

 cena

RAZEM

1

100,00

100,00

2

60,24

60,24

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ  UZASADNIENIE JEJ WYBORU

AN ARCHI GROUP S.C

Ul. Chorzowska 64, 44-100 Gliwice
Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

PREZYDENT MIASTA

mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Rewaloryzacja wzgórza zamkowego wraz z zabezpieczeniem i odtworzeniem elementów zabytkowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:20.03.2009 13:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:20.03.2009 13:35