Referat Spraw Społecznych

 1. Referat Spraw Społecznych mieści się w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy 11-go Listopada 20.
 2. Kierownik Referatu - mgr Joanna Gronczewska, pokój nr 211, II piętro, tel. +48 032 267 70 41 do 44 wew. 246, +48 032 267 9 246, +48 032 267 91 28., e-mail: sprawy.spoleczne@um.bedzin.pl
 3. Zakres działania:
 • Kształtowanie miejskiej polityki przeciwdziałania alkoholizmowi, poprzez:
  - zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
  - udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy, pomocy psychospołecznej i prawnej,
  - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
  - wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
 • Opracowywanie i realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:
  - koordynowanie prac Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  - prowadzenie spraw dotyczących zastosowania obowiązku leczenia odwykowego wobec osób nadużywających alkoholu,
  - przygotowywanie miejskich akcji profilaktyczno-edukacyjnych na temat choroby alkoholowej oraz wdrażanie ogólnopolskich kampanii poświęconych przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  - prowadzenie działań związanych z udzielaniem dotacji na realizację zadań własnych gminy z zakresu przeciwdziałania patologiom, dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku,
  - realizacja planu wydatków i nadzór nad wydatkowaniem środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 • Prowadzenie spraw związanych z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania przemocy Domowej, w tym koordynowanie prac Miejskiego Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
 • Prowadzenie spraw dotyczących przeciwdziałania narkomanii, w tym opracowanie
  i realizacja zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
  - Inicjowanie przedsięwzięć profilaktycznych, zmierzających do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami, poprzez: propagowanie zdrowego stylu życia, organizowanie i finansowanie badań profilaktycznych, podejmowanie działań edukacyjnych o charakterze prozdrowotnym.
  - Prowadzenie działań związanych z udzielaniem dotacji na realizację zadań własnych gminy z zakresu ochrony zdrowia, dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.
  - Podejmowanie zadań w zakresie zapewnienia schronienia, posiłku i niezbędnej pomocy osobom bezdomnym i znajdującym się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, poprzez prowadzenie działań związanych z udzielaniem dotacji na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.
  - Koordynowanie prac związanych z opracowaniem i realizacją  zadań ujętych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Będzina.
  - Współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami prowadzącymi działalność z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej.
 • Zadania do dyskusji w aspekcie miejsca przyporządkowania do zakresy działania Referatu Spraw Społecznych
  1.współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Będzinie. Pozyskiwanie informacji o stanie bezrobocia w gminie Będzin.
  2.ustalanie odpłatności za pobyt oraz za koszt wyżywienia w Dziennym Domu Pomocy Społecznej wraz z Filią.,
  3.prowadzenie dokumentacji jednostek organizacyjnych gminy ze sfery pomocy społecznej tj. Miejska Świetlica Środowiskowej, DDPS, MOPS (statuty, uchwały, regulaminy, sprawozdania).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Referat Spraw Społecznych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:18.07.2003 14:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Szkoda
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Wiśniewski
Data aktualizacji:10.09.2009 14:55