ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zamieszczono dnia 23.04.2009r.

Numer ogłoszenia: 118178 - 2009; data zamieszczenia: 23.04.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 115954 - 2009 data 22.04.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Będzina, ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin, woj. śląskie, tel. 032 267-35-16, fax. (032) 267 62 19.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.2).
  • W ogłoszeniu jest: WARUNKI UDZIAŁU Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.2. b) dysponowania: - min.1 osobą na stanowisko kierownika prac posiadającego minimum średnie wykształcenie ogrodnicze i minimum 5 letni staż pracy w ogrodnictwie lub przy zakładaniu i pielęgnacji terenów zielonych oraz minimum 3 letnim stażem jako kierownik prac. W przypadku udostępnienia Wykonawcy przez inne podmioty osób zdolnych do wykonania zamówienia Wykonawca winien, przedstawić w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów. 1.2.c) dysponowania wymienionymi w poniższej tabeli jednostkami narzędzi i urządzeń: Lp. Wyszczególnienie Minimalna liczba jednostek 1. Samochód wykorzystywany do czynności kontrolnych z minimum dwoma miejscami dla Zamawiającego oraz minimum jednym dla Wykonawcy 1 2. Samochód dostawczy do 3,5 t 1 3. Ciągnik rolniczy z przyczepą lub samochód ciężarowy do wywozu skoszonej trawy, wygrabionych liści 1 4. Kosy spalinowe 10 5. Ciągnik z kosiarką rotacyjną 1 6. Kosiarki spalinowe samojezdne 5 7. Grabie, motyki, widły oraz inny niezbędny sprzęt ręczny W ilości niezbędnej do realizacji zamówienia W przypadku udostępnienia Wykonawcy przez inne podmioty niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń Wykonawca winien, przedstawić w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów..
  • W ogłoszeniu powinno być: WARUNKI UDZIAŁU Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.2. b) dysponowania: - 1 osobą na stanowisko kierownika prac posiadającego minimum średnie wykształcenie ogrodnicze i minimum 5 letni staż pracy w ogrodnictwie lub przy zakładaniu i pielęgnacji terenów zielonych oraz minimum 3 letnim stażem jako kierownik prac. W przypadku udostępnienia Wykonawcy przez inne podmioty osób zdolnych do wykonania zamówienia Wykonawca winien, przedstawić w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów. 1.2. c) dysponowania wymienionymi w poniższej tabeli jednostkami narzędzi i urządzeń: Lp. Wyszczególnienie Minimalna liczba jednostek 1. Samochód wykorzystywany do czynności kontrolnych z minimum dwoma miejscami dla Zamawiającego oraz minimum jednym dla Wykonawcy 1 2. Samochód dostawczy do 3,5 t 1 3. Ciągnik rolniczy z przyczepą lub samochód ciężarowy do wywozu skoszonej trawy, wygrabionych liści 1 4. Kosy spalinowe 10 5. Ciągnik z kosiarką rotacyjną 1 6. Kosiarki spalinowe samojezdne 5 7. Grabie, motyki, widły oraz inny niezbędny sprzęt ręczny W ilości niezbędnej do realizacji zamówienia 8. Sekator mechaniczny 1 W przypadku udostępnienia Wykonawcy przez inne podmioty niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń Wykonawca winien, przedstawić w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów..
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.2).
  • W ogłoszeniu jest: III.2) WARUNKI UDZIAŁU Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5.Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, na lub wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 a do SIWZ - dla osób, którymi Wykonawca dysponuje i załącznik nr 5 b do SIWZ - dla osób, którymi Wykonawca będzie dysponował. Wykaz winien zawierać: a)min.1 osobę na stanowisko kierownika prac posiadającego minimum średnie wykształcenie ogrodnicze i minimum 5 letni staż pracy w ogrodnictwie lub przy zakładaniu i pielęgnacji terenów zielonych oraz minimum 3 letnim stażem jako kierownik prac Do wykazu należy dołączyć kopie dokumentu potwierdzające wykształcenie. 5.W przypadku udostępnienia Wykonawcy przez inne podmioty osób zdolnych do wykonania zamówienia Wykonawca winien, przedstawić w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów. 6. W przypadku udostępnienia Wykonawcy przez inne podmioty niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń Wykonawca winien, przedstawić w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów..
W ogłoszeniu powinno być: III.2) WARUNKI UDZIAŁU Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: III.2) WARUNKI UDZIAŁU Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5.Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, na lub wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 a do SIWZ - dla osób, którymi Wykonawca dysponuje i załącznik nr 5 b do SIWZ - dla osób, którymi Wykonawca będzie dysponował. Wykaz winien zawierać: a) 1 osobę na stanowisko kierownika prac posiadającego minimum średnie wykształcenie ogrodnicze i minimum 5 letni staż pracy w ogrodnictwie lub przy zakładaniu i pielęgnacji terenów zielonych oraz minimum 3 letnim stażem jako kierownik prac Do wykazu należy dołączyć kopie dokumentu potwierdzające wykształcenie. 6.W przypadku udostępnienia Wykonawcy przez inne podmioty osób zdolnych do wykonania zamówienia Wykonawca winien, przedstawić w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów. 7. W przypadku udostępnienia Wykonawcy przez inne podmioty niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń Wykonawca winien, przedstawić w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Informację wytworzył:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.04.2009 13:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż