Do Wykonawców zmiana treści siwz

ZP.34121-10/09                                                                     Będzin, dnia 23.04.2009r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW  1

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Zamawiający:       Gmina Będzin reprezentowana przez

                                Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą

                                ul. 11-go Listopada 20

                                42-500 Będzin

Dotyczy: zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Pielęgnacja  terenów zieleni gminnej”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) dokonuje się zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zmienia się treść części V SIWZ w niżej wymienionych punktach, które otrzymują nowe brzmienie:

1.2.   b) dysponowania:

- 1 osobą  na stanowisko kierownika  prac posiadającego minimum średnie wykształcenie  ogrodnicze i minimum 5 letni staż pracy w ogrodnictwie lub przy zakładaniu i pielęgnacji terenów zielonych   oraz minimum 3 letnim stażem jako kierownik prac.

W przypadku udostępnienia Wykonawcy przez inne podmioty osób zdolnych do wykonania zamówienia Wykonawca winien, przedstawić w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów.

c) dysponowania   wymienionymi w poniższej tabeli jednostkami narzędzi i urządzeń:

Lp.

Wyszczególnienie

Minimalna liczba jednostek

1.

Samochód wykorzystywany do czynności kontrolnych z minimum dwoma miejscami dla Zamawiającego oraz minimum jednym dla Wykonawcy

1

2.

Samochód dostawczy do 3,5 t

1

3.

Ciągnik rolniczy z przyczepą lub samochód ciężarowy do wywozu skoszonej trawy, wygrabionych liści

1

4.

 Kosy spalinowe

10

5.

Ciągnik z kosiarką rotacyjną

1

6.

Kosiarki spalinowe samojezdne

5

7.

Grabie, motyki, widły oraz inny niezbędny sprzęt ręczny

W ilości niezbędnej do realizacji zamówienia

8.

Sekator mechaniczny

1

W przypadku udostępnienia Wykonawcy przez inne podmioty niezbędnych do wykonania zamówienia  narzędzi i urządzeń  Wykonawca winien, przedstawić w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów.

Zmienia się treść części VI  SIWZ w niżej wymienionych punktach, które otrzymują nowe brzmienie:

7. Wykazu osób, które będą  uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami  na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, na lub wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 a do SIWZ – dla osób, którymi Wykonawca dysponuje i załącznik nr 5 b do SIWZ – dla osób, którymi Wykonawca będzie dysponował.

Wykaz winien zawierać:

a) 1 osobę  na stanowisko kierownika  prac posiadającego minimum średnie wykształcenie  ogrodnicze i minimum 5 letni staż pracy w ogrodnictwie lub przy zakładaniu i pielęgnacji terenów zielonych   oraz minimum 3 letnim stażem jako kierownik prac

 Do wykazu należy dołączyć kopie  dokumentu potwierdzające wykształcenie.

8.W przypadku udostępnienia Wykonawcy przez inne podmioty osób zdolnych do wykonania zamówienia Wykonawca winien, przedstawić w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów.

9. W przypadku udostępnienia Wykonawcy przez inne podmioty niezbędnych do wykonania zamówienia  narzędzi i urządzeń  Wykonawca winien, przedstawić w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów.

PREZYDENT MIASTA      

                                                                                               mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Do Wykonawców zmiana treści siwz
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Informację wytworzył:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.04.2009 13:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż