ZP.34121-12/09                                                                    Będzin, dnia 15.05.2009 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW  1

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Zamawiający:       Gmina Będzin reprezentowana przez

                                Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą

                                ul. 11-go Listopada 20

                                42-500 Będzin

Dotyczy: zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„ Czyszczenie kanalizacji  deszczowej na terenie miasta Będzina”

Na podstawie art. 38 ust.2 w związku z art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela się wyjaśnień na podane niżej pytania :

            Wniosek o przesunięcie terminu składania oferto 30 dni roboczych. Wniosek uzasadniamy wprowadzeniem do SIWZ w pkt.1.1 podpunkt b) posiadania aktualnych zezwoleń wynikających z przepisów: - ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005r. nr 236 poz. 2008 ze zm.) tj. zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Będzin, które to uzyskuje się w ciągu 30 dni roboczych od złożenia wniosku w Starostwie Powiatowym.
W związku z ogłoszeniem o w/w przetargu, które ukazało się w dniu 08.05.2009r., a termin składania ofert wyznaczono na dzień 18.05.2009r. firmy z poza terenu miasta Będzina nie mają możliwości spełnienia wszystkich warunków ujętych w SIWZ, co eliminuje je z wzięcia udziału w postępowaniu.

Prosimy o szybkie ustosunkowanie się do naszej prośby.

ODPOWIEDŹ:

Informujemy, iż wniosek o przesunięcie terminu składania ofert jest niezasadny z uwagi na fakt, iż istnieje wiele podmiotów ( nie tylko z terenu miasta Będzina), które posiadają zezwolenia na odbiór odpadów.

PREZYDENT MIASTA

                                                                                                               mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Do Wykonawców 1 wyjaśnienia treści siwz
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:15.05.2009 14:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:15.05.2009 14:03