ZP.34121-15/09                                                                   Będzin, dnia 19.05.2009 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW  1

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Zamawiający:       Gmina Będzin reprezentowana przez

                                Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą

                                ul. 11-go Listopada 20

                                42-500 Będzin

Dotyczy  zamówienia publicznego na zadanie pn.: „ Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania „ Budowa kładki dla pieszych i rowerzystów nad rzeką Przemszą w rejonie ul. Browarnej w Będzinie  wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w ramach projektu: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia”.

Na podstawie art. 38 ust.2 w związku z art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela się wyjaśnień na podane niżej pytania :

PYTANIE: W związku z informacją w SIWZ, że rozwiązania projektowe w zakresie dojścia do kładki od strony wschodniej i zachodniej będą stanowić element innych projektów budowlanych, prosimy o informację czy Zamawiający posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia?

W przypadku jej braku, procedura jej uzyskania nie pozwoli na dotrzymanie wymaganego terminu realizacji zamówienia.

ODPOWIEDŹ: Dla przedmiotowego zadania Gmina nie posiada decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Jednakże zgodnie z art. 71.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:
a. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
b. przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Biorąc pod uwagę zapisy Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko zadanie polegające na budowie kładki nie zostało zakwalifikowane do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i w związku, z tym Zamawiający nie wymaga uzyskania decyzji środowiskowej.

PREZYDENT MIASTA

                                                                                                               mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Do Wykonawców 1 wyjaśnienia treści siwz
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:19.05.2009 09:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:19.05.2009 09:36