Wymiana okien w Szkole Podstawowej Nr 11 w Będzinie - kolejny etap

 

 

Będzin: Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr11 - kolejny etap
Numer ogłoszenia: 157344 - 2009; data zamieszczenia: 20.05.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 11 , ul. Broniewskiego 12, 42-500 Będzin, woj. śląskie, tel. 032 2673537, faks 032 2673537.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp11bedzin1.republika.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr11 - kolejny etap.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje, prace remontowe mające na celu wymianę okien w budynku szkoły, poprawienie estetyki wnętrza budynku oraz jego zewnętrznego wizerunku, wykonanie zabiegów mających na celu uzupełnienie ścian i wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych i malowanie farbami emulsyjnymi ścian. Przewidywane prace remontowe nie powodują zmian w zagospodarowaniu ( wygląd obiektu pozostaje bez zmian).Nie przewiduje się żadnych zmian w świetle poziomym i pionowym pod obiektem. Roboty obejmują : Demontaż i montaż stolarki okiennej/PCV/81,27m kw.,okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCV. Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż ślusarki okiennej i drzwiowej w budynku szkoły. Ślusarka okienna i drzwiowa powinna być osadzona zgodnie z dostarczona dokumentacją techniczną, zaleceniami producenta i instrukcja wbudowania .Montaż ślusarki z PCV powinien być przeprowadzony zgodnie z wymogami norm. Przy osadzaniu okien należy zastosować materiały takie jak: ślusarka okienna PCV i estetyczne materiały uszczelniające. Przed przystąpieniem do robót związanych z montażem okien należy ocenić możliwość bezusterkowego wykonania prac, poprzez: Ocenę miejsca wbudowania, w szczególności stanu i ościeży pod względem równości, Sprawdzenie odpowiedniej jakości elementów przewidzianych do wbudowania, Sprawdzenie możliwości właściwego połączenia ościeżnicy z konstrukcja budynku. Wbudowywanie elementów można rozpocząć wtedy, kiedy można obciążać części nośne budynku. Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów jest sprawdzenie , czy pomiędzy ich wymiarami a wymiarami ościeży , w które maja zostać wbudowane nie zachodzą niezgodności większe niż dopuszczalne odchyłki wymiarowe. Roboty murowe z pustaków ceramicznych. Roboty murowe z pustaków ceramicznych powinny być wykonane zgodnie z dokumentacja techniczną uwzględniającą wymagania norm. Odstępstwa od dokumentacji powinny być udokumentowane w dzienniku budowy. Pustaki ścienne powinny odpowiadać wymaganiom określonym w BN - 76/6741-16.Wilgotność elementów w chwili wbudowania nie powinna być większa niż 20%. Do wykonania murów powinny być stosowane zaprawy: zaprawy ciepłe, zawierające kruszywo lekkie (np. żużel pumeksowy) odpowiadające wymaganiom określonym w Instrukcji ITB i przygotowane wg sprawdzonej doświadczalnie receptury cementowo - wapienne wg PN- 90/B - 14501. Kotwy do łączenia murów powinny być ze stali zbrojeniowej Stos wg PN - 88/H- 84020. Roboty murowe: a)Układ muru powinien odpowiadać zasadom prawidłowego wiązania przyjętym dla muru z cegły: spoiny w dwóch następujących po sobie warstwach poziomych muru powinny się mijać co najmniej o 6 cm. b)mury powinny być wznoszone równomiernie na całej długości, a ściany podłużne i poprzeczne powinny być wykonywane jednocześnie z odpowiednim wzajemnym przewiązaniem lub zakotwiczeniem, c) mury konstrukcyjne jednej kondygnacji powinny być wykonane z elementów jednakowej odmiany i marki na jednakowej zaprawie, d)elementy powinny być czyste, a ich powierzchnie powinny być przed ułożeniem zwilżone wodą, nie dopuszcza się wbudowywania elementów uszkodzonych stopniu przekraczającym wielkości podane w BN-90/6745-01e) pustaki powinny być układane w murze tak, aby siły pionowe działały w kierunku prostopadłym do wzrostu masy w formie, f) do wykonywania ścian zewnętrznych i do ich ocieplania powinny być stosowane wyłącznie elementy mrozoodporne, g) w ścianach nie dopuszcza się wykonywania bruzd, przebić i wnęk, z wyjątkiem bruzd skrobanych oraz gniazd i przebić rozwiercanych dla przewodów instalacyjnych, h) w przypadku dłuższej przerwy we wznoszeniu murów, trwającej ponad 1 tydzień, lub gdy występują opady ciągłe - należy wykonane mury zabezpieczyć przed opadami, np. przez osłonięcie od góry pasem papy. Roboty tynkarskie standardowe i cienkowarstwowe .Tynki powinny być zgodne z projektem technicznym uwzględniającym wymagania norm i określającym rodzaj, odmianę i kategorię tynku. Zaprawy użyte do wykonania tynków powinny odpowiadać wymaganiom wg PN - 90/B- 14501 lub posiadać odpowiednie atesty i aprobaty techniczne. Do zapraw służących do wykonania spodnich warstw tynku należy stosować piasek odmiany wg PN-79/B-06711. Do zapraw przeznaczonych na wierzchnia warstwę tynku o gładkiej powierzchni należy stosować piasek przesiewany odpowiadający wymaganiom odmiany 2 wg PN-79/B-06711.Cement przeznaczony do wykończenia powierzchni tynków wypalanych powinien być przesiewany w celu usunięcia grudek. Przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice okienne i drzwiowe, podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający przyczepność tynku. Marka zaprawy tynku powinna być dostosowana do rodzaju i wytrzymałości podłoża jego charakteru użytkowego. Tynk powinien być na całej długości powiązany z podłożem. Tynki powinny być wykonane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5 st.C i pod warunkiem , że w ciągu doby nie nastąpił spadek temperatury poniżej 0 st. Świeże tynki powinny być zabezpieczone przed gwałtownym wyschnięciem przez zasłanianiem ich przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz przez ochronę przed wiatrem. Roboty malarskie Roboty malarskie reguluje norma wg PN - 69/B-10280.Właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na której ma być położona powłoka malarska , tzn, jej wyrównaniem lub wygładzeniem, zagruntowaniem oraz ewentualnym uprzednim limitowaniem. Roboty te powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż 5st.C i nie wyżej niż 22st.C, z tym że do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsza jest temperatura 12 - 18 st C. Przy zastosowaniu gruntowników o właściwościach toksycznych należy ściśle przestrzegać przepisów bhp. Zaprojektowano wykonanie betonu chodników łącznie z gzymsami. Beton (B-30) chodników projektowany jest ze spadkiem 3% w kierunku do jezdni. Na chodnikach przewiduje się wykonanie nawierzchni na bazie żywicy epoksydowo- bitumicznej. Tynki: Tynki zwykłe malowane farbami wodnymi powinny być oczyszczone z łuszczącej się farby , odkurzone i umyte wodą. Odstające tynki należy odbić , a rysy poszerzyć i zatrzeć zaprawa. Szczegółowy zakres robót określony jest poprzez specyfikację techniczną ( zał. nr 6) i przedmiary robót ( zał. nr 7) , detal montażu stolarki 9zał.nr8), inwentaryzacja szkoły ( zał.nr9) stanowiące załączniki do SIWZ..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.11.00-9, 45.11.12.20-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.08.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki uczestnictwa w postępowaniu określone są w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( dalej Pzp) ( tj. Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm. ) oraz w SIWZ. 1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: Wymaga się : a) przedłożenia aktualnego odpisu właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert . 1.2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: Wymaga się: 1.2.1) wykazania doświadczenia w realizacji - w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością, robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów (np. referencje) potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Wymaga się wykazania dwóch robót potwierdzonych dokumentami o minimalnej wartości brutto łącznie 2 robót - 80 000,00 zł. Za roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia uznaje się roboty w zakresie wymiany okien 1.2.2) dysponowania : a) min.1 osobą posiadającą niezbędne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,1.3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 1.4.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1)Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie, wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 2) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 3) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10)Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w części V pkt 1.1 - 1.3 SIWZ. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy: 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art.26 ust.3 ustawy Pzp; 2. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegać się będą o udzielenie zamówienia winni: a) ustanowić sposób reprezentacji poprzez wyznaczenie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy i dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa, b) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego oddzielnie udokumentować, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy Pzp, c) łącznie wykazać, iż posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) opisać ofertę w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 3. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcom. Wykonawca winien wskazać w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom. 3.1. Wykonawca może zawrzeć umowę z Podwykonawcą po uzyskaniu zgody od Zamawiającego stosowanie do art. 6471 KC. (Wykonawca winien przedstawić do akceptacji Zamawiającemu umowę lub projekt umowy zawierający zapis dot. zakresu robót i sposobu rozliczeń finansowych pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Podwykonawcą). 4.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 1.1.a części V specyfikacji składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert . Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę. Niespełnienie chociażby jednego z ww warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania..

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust. 1 ustawy Pzp na druku lub według druku załącznik nr 2 do SIWZ. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający żąda następujących dokumentów: 2.Aktualnego odpisu właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert . W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 3.Wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i zbliżonych wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania na lub wg druku stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ oraz załączeniem dokumentów (np. referencje) potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością. Wymaga się wykazania dwóch robót potwierdzonych dokumentami o minimalnej wartości brutto łącznie 2 robót - 80 000,00 zł. Za roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia uznaje się roboty w zakresie wymiany okien 4. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, na lub wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 a do SIWZ - dla osób, którymi Wykonawca dysponuje i załącznik nr 5 b do SIWZ - dla osób, którymi Wykonawca będzie dysponował. Wykaz winien zawierać: a) min.1 osobą posiadającą niezbędne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. Do wykazu należy dołączyć kopie uprawnień budowlanych wydanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( tj. Dz. U z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.) lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz dokument potwierdzający przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego W przypadku udostępnienia Wykonawcy przez inne podmioty osób zdolnych do wykonania zamówienia Wykonawca winien, przedstawić w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów.5.Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót stanowiący załącznik nr7do SIWZ, podpisany i opieczętowany przez osobę bądź osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp11bedzin1.republika.pl; http://www.bedzin.bip.info.pl/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 11 42-500 Będzin ul. Broniewskiego 12 w godz 8:00-15:00.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.06.2009 godzina 09:00, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 11 42-500 Będzin ul. Broniewskiego 12 SEKRETARIAT.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wymiana okien w Szkole Podstawowej Nr 11 w Będzinie - kolejny etap
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Informację wytworzył:Jadwiga Janusz-Sender
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.05.2009 15:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż