ZP.34121-13/09                                                                         Będzin, dnia 29.05.2009r.

INFORMACJA

O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez  Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34   

e-mail              wim@um.bedzin.pl

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

„ Utrzymanie czystości i porządku podczas imprez plenerowych”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNIANIA ZŁOŻONY OFERT ZAWIERAJĄCYM PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ  OFERTOM W KAZDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I ŁĄCZNĄ PUNKTACJĘ 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

1

Ekośrodowisko Sp. z o.o.

41-909 Bytom, ul. Cyryla i Metodego 50

14 382,26 zł

2

Przedsiębiorstwo Techniczno-Usługowe „INTERPROMEX” 42-500 Będzin, ul. Paryska 11

22 846,63 

3

Konsorcjum Firm:

1.Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej
ALBA Sp. z o.o. Ul. Bytkowska 15, 41-503 Chorzów
2. TOI- TOI Systemy Sanitarne Przedstawicielstwo w Będzinie Ul. Świerczewskiego 115, 42-500 Będzin

40 583,90zł

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium

 cena


RAZEM

2

100,00

100,00

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ  UZASADNIENIE JEJ WYBORU

Przedsiębiorstwo Techniczno-Usługowe „INTERPROMEX”

42-500 Będzin, ul. Paryska 11

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

5.UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), Zamawiający zawiadamia, iż  przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie  art. 93 ust. 1 pkt  7 i 4  ustawy Pzp  ponieważ postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy tj. część zakresu zamówienia, którego realizacja przypadała  na  dzień  23-24.05.2009 r.  nie może być wykonana z uwagi na upływ czasu, ponadto cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

PREZYDENT MIASTA

         mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert i uniewaznienie postępowania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:01.06.2009 09:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:01.06.2009 09:27