Unieważnienie postępowania

ZP. 34111-1/09                                                                      Będzin, dnia 15.06.2009r.

    

UNIEWAŻNIENIE

Zamawiający:       Gmina Będzin  reprezentowana przez

                               Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą

                               ul. 11-go Listopada 20

                               42 – 500 Będzin

dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa zespołu budynków socjalnych przy ul. Wolskiej w Będzinie”

Zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( tj. Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, iż  przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie  art.  93 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp, ponieważ postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W związku z  uwzględnieniem w całości protestu wniesionego w dniu 03.06.2009r. przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe  „PROBUDREM” Kazimierz Lipiński, 42-440 Ogrodzieniec,  ul. J. Słowackiego 28 w przedmiocie niezachownia przez Zamawiającego siedmiodniowego terminu określonego w art.181 ust.2a ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) rodzącego domniemanie  braku możliwości przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium przez Wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu. Potwierdzeniem  domniemanego braku możliwości przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium jest fakt, iż jeden z Wykonawców czynności tej nie dokonał.

Wezwanie Wykonawców do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium uregulowane w art. 181 ust.2a ustawy Pzp może być stosowane tylko w przypadku , gdy został wniesiony protest:

- pierwszy protest został wniesiony do Zamawiającego w dniu 27.05.2009r. o czym poinformowani zostali Wykonawcy w tym samym dniu z jednoczesnym wezwaniem do przedłużenia ważności wadium,

-  termin związania ofertą upływał w dniu 29.05.2009r.,

- protest został wniesiony na 2 dni przed upływem terminu związania ofertą, co oznacza, że Zamawiający nie mógł dochować siedmiodniowego  terminu wynikającego art. 181 ust.2a ustawy Pzp.

Przedłużenie ważności wadium w innych przypadkach jest możliwe tylko w trybie art. 85 ust.4 ustawy Pzp, a więc w przypadku przedłużenia okresu związania ofertą. Zgodnie natomiast z brzmieniem art.85 ust.2 Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, co Zamawiający uczynił pismem z dnia 23.04.2009r.

                                                                                    PREZYDENT MIASTA

                                                                                    mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Unieważnienie postępowania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Informację wytworzył:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.06.2009 10:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż