OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

MZS2. 3410- /07

Roboty budowlane
SEKCJA I: Zamawiający


I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego


Nazwa


Miejski Zespół Szkół nr 2 im. H. Wagnera


Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów


Dorota Wojnowska

Adres

ul. Rewolucjonistów 18


Kod pocztowy

42-500

Miejscowość

BĘDZIN


Województwo

ŚLĄSKIE

Telefon

032 267 50 35


Faks

032 267 50 35
I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje

Taki jak w pkt. I.1 

I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia

Taki jak w pkt. I.1 

I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty

Taki jak w pkt. I.1 


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:

Roboty malarskie w salach lekcyjnych i sanitariatach ”


II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

  1. Częściowa wymiana stolarki drzwiowej.

  2. Roboty murarsko – tynkarskie.

  3. Malowanie farbami klejowymi, emulsyjnymi i olejnymi powierzchni ścian


Szczegółowy zakres robót do wykonania określa przedmiar stanowiący załącznik nr 5 do specyfikacji.


II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych: Miejski Zespół Szkół nr 2

im. H. Wagnera w Będzinie, 42-500 Będzin, ul. Rewolucjonistów 18


II.1.5) Nomenklatura


II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Główny przedmiot

45453000-7

Dodatkowe przedmioty

45315100-9


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

NIE

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

NIE

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia
(z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

PONIŻEJ 60.000 EURO


II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania


Zakończenie prac: 15 sierpnia 2009r..


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) Wymagane wadium


Nie dotyczy


III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne

Warunki uczestnictwa w postępowaniu określone są w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) oraz w niniejszej

SIWZ.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków

określonych w SIWZ.

1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał

techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia..

Wymaga się:

a/ wykazania doświadczenia w realizacji w okresie ostatnich 5 lat przed datą wszczęcia

postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

zamówień na roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i zbliżonych wartością

robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz

daty i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentów (np. referencji) potwierdzających,

że roboty te zostały wykonane z należytą starannością.

Wymaga się wykazania co najmniej dwóch robót odpowiadających swoim rodzajem
i wartością robotom wyszczególnionym w przedmiarze robót potwierdzonych dokumentami
(o minimalnej wartości brutto łącznie 2 robót - 75% ceny ofertowej).

b/ dysponowania minimum jedną osobą posiadającą niezbędne uprawnienia dopełnienia

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków

określonych w SIWZ.

3. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej

wykonanie zamówienia.

4. Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia

zdrowotne lub społeczne albo uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu

podatkowego.

5. Wykonawca nie może być skazany prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku za

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia

publicznego, nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień

Publicznych (oświadczenie Wykonawcy).

6. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 36 - miesięcznej gwarancji i rękojmi na

wykonany przedmiot zamówienia.


SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) tryb udzielenia zamówienia


Przetarg nieograniczony


IV.2) Kryteria oceny ofert


  1. Najniższa cena


IV.3) Informacje administracyjne


IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz

dodatkowych wyjaśnień

Dostępne do 30.06.2009r.

Cena 20,00 zł + koszt przesyłki

IV.3.2) Termin składania ofert

Do 30.06.2009r. do godz. 1300

IV.3.3) Termin związania ofertą (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego)

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data 30.06.2009r. Godzina 1400


Miejsce : Miejski Zespół Szkół nr 2 im. H. Wagnera, 42-500 Będzin,

ul. Rewolucjonistów 18, sala 50 segment B

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/ programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej?


NIE


V.2) Data ogłoszenia 16.06.2009


______________________________

imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionejPowrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Roboty malarskie w salach lekcyjnych i sanitariatach w Miejskim Zespole Szkół nr 2 w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:
Data publikacji:
16.06.2009 13:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Dorota Wojnowska
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
18.08.2009 07:58

Rejestr zmian dokumentu