Udostępnianie danych z rejestru ewidencji działalności gospodarczej

UWAGA: OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU WPISY WSZYSTKICH PRZEDSIĘBIORCÓW ZNAJDUJĄ SIĘ W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W ZWIĄZKU Z CZYM  URZĄD MIEJSKI UDZIELA JEDYNIE INFORMACJI W ZAKRESIE DANYCH HISTORYCZNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o udostępnienie danych z rejestru ewidencji działalności gospodarczej, sporządzony samodzielnie lub na urzędowym formularzu. Wniosek sporządzony samodzielnie powinien zawierać:
  -oznaczenie wnioskodawcy,
  - zakres żądanych informacji ze zbioru,
  - wskazanie przeznaczenia dla udostępnionych danych.

Wysokość opłaty skarbowej:

 • ustawa dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity, Dz.U. z 2018 r., poz. 1044);
  - 17 zł opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia uiszcza się w:

 • Kasie Urzędu Miejskiego w Będzinie (parter, pokój nr 22);

 • na konto bankowe Urzędu Miejskiego: ING Bank Śląski S.A. o/Będzin,
  nr konta: 56 1050 1142 1000 0023 1332 6106.

Wniosek należy złożyć w:

 • Kancelarii Urzędu (parter) lub

 • wysłać pocztą na adres:
  Urząd Miejski w Będzinie,
  Wydział Polityki Społecznej i Działalności Gospodarczej,
  ul. 11-go Listopada 20, 42- 500 Będzin.

Miejsce odbioru:

 • pokój nr 30 bądź

 • przesłanie pocztą na adres wskazany przez wnioskodawcę.

Kto może odebrać:

 • wnioskodawca, po okazaniu dowodu osobistego lub

 • osoba upoważniona przez wnioskodawcę, po okazaniu dowodu osobistego (dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa - opłata skarbowa w wysokości 17 zł, z wyjątkiem  sytuacji, kiedy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).

  Termin załatwienia sprawy:

 • 7 dni

Formularze dostępne są w:

 • Wydział Polityki Społecznej i Działalności Gospodarczej (parter, pokój 30)

 • Strona internetowa www.bedzin.bip.info.pl (informator petenta, działalność gospodarcza).

Tryb odwoławczy:

 • nie przysługuje.

Dodatkowe informacje:

 • w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii Urzędu Miejskiego bądź przesłania pocztą.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udostępnianie danych z rejestru ewidencji działalności gospodarczej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:28.07.2003 10:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:Beata Rybka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:28.06.2018 12:38