Do Wykonawców 1 wyjaśnienia treści siwz

ZP.34111-14/09                                                                       Będzin, dnia 14.07.2009r.

                                     DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 1

            WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

                                                    ZAMÓWIENIA

Zamawiający:       Gmina Będzin reprezentowana przez

                                Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą

                                ul. 11-go Listopada 20

                                42-500 Będzin

Dotyczy: zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„Budowa zespołu budynków socjalnych przy ul. Wolskiej w Będzinie”

Na podstawie art. 38 ust.2 w związku z art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), udziela się wyjaśnień na podane niżej pytania :

PYTANIE 1:   Zamawiający w Warunkach udziału w postępowaniu wymaga wykonania dwóch robót o wartości 4 mln zł w zakresie budowy obiektów budownictwa mieszkaniowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i\lub obiektów użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku wykonanie przebudowy, adaptacji, modernizacji obiektów budownictwa mieszkaniowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i/lub obiektów użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą?

ODPOWIEDŹ 1: Zgodnie z brzmieniem definicji budowy, zawartej w art.3 pkt.6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego i tylko taki zakres Zamawiający uzna za spełniający warunki udziału w postępowaniu.

Z upoważnienia PREZYDENTA MIASTA

        WICEPREZYDENT MIASTA

                 mgr Ryszard Fornal

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Do Wykonawców 1 wyjaśnienia treści siwz
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Informację wytworzył:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.07.2009 10:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż