DODANO DNIA 16.07.2009 r.ZP.34111-12/09                                                                            Będzin, dnia 15.07.2009 r.

                                     DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW  1

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

                                                    ZAMÓWIENIA

Zamawiający:       Gmina Będzin reprezentowana przez

                                Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą

                                ul. 11-go Listopada 20

                                42-500 Będzin

Dotyczy: zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont chodnika w ciągu ul. Żwirki i Wigury w Będzinie w ramach zadania: remonty kapitalne dróg”

Na podstawie art. 38 ust.2 w związku z art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela się wyjaśnień na podane niżej pytania oraz zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) dokonuje się zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PYTANIE 1:

Tytuł specyfikacji technicznej warunków wykonania i odbioru robót dotyczy zadania „ Remont chodnika w ulicy Żwirki i Wigury w ramach zadania Remonty kapitalne dróg” zaś w punkcie 1. Wstęp podpunkt 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej czytamy iż przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem chodnika i zjazdów w ciągu ulicy Odkrywkowej w Będzinie- prosimy o sprecyzowanie przedmiotu zamówienia.

ODPOWIEDŹ 1:

W punkcie 1 wstęp podpunkt 1.1 winno być „ Remont chodnika w ul. Żwirki i Wigury w ramach zadania” Remonty kapitalne dróg”.

PYTANIE 2:

W punkcie 2 specyfikacji technicznej warunków wykonania i odbioru robót ppkt.2.2 Betonowa kostka brukowa- wymagania Inwestor nakazuje zastosować kostkę w kolorze szarym lub czerwonym zaś w przedmiarze robót pozycja 15 wskazuje do wykonania nawierzchni chodnika kostkę szarą- prosimy o sprecyzowanie koloru kostki.

ODPOWIEDŹ 2:

Zgodnie z przedmiarem robót.

PYTANIE 3:

W punkcie 5 specyfikacji technicznej warunków wykonania i odbioru robót ppkt.5.3 Obramowanie nawierzchni Inwestor nakazuje  ustawić obrzeża betonowe na ławie betonowej z betonu B-10 zaś w przedmiarze robót poz 12 oraz przekroju konstrukcyjnym czytamy iż obrzeża należy ustawić na podsypce cementowo piaskowej gr.3 cm- prosimy o sprecyzowanie sposobu zabudowania obrzeża betonowego .

ODPOWIEDŹ 3:

Zgodnie z przedmiarem robót.

PYTANIE 4:

Przedmiar robót  w pozycji przewiduje rozścielenie ziemi urodzajnej- humusu na grubość  6 cm zaś w punkcie 6 Specyfikacji technicznej warunków wykonania i odbioru robót podpunkt 6.2  Humusowanie Inwestor nakazuje aby grubość pokrycia warstwą ziemi roślinnej wynosiła 10 cm- prosimy o sprecyzowanie grubości warstwy ziemi urodzajnej do rozścielenia.

ODPOWIEDŹ 4:

Zgodnie z przedmiarem robót.

                                                                       Z upoważnienia PREZYDENTA MIASTA

WICEPREZYDENT MIASTA

mgr Ryszard Fornal

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Do wszystkich Wykonawców 1- Wyjaśnienia i zmiana tresci SIWZ
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Wioletta Krupa
Data publikacji:16.07.2009 08:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Wioletta Krupa
Data aktualizacji:16.07.2009 08:46