Do Wykonawców 3 wyjaśnienia i zmiana treści siwz

ZP.34111-14/09                                                                Będzin, dnia 24.07.2009r.

                                     DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 3

            WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

                                                    ZAMÓWIENIA

Zamawiający:       Gmina Będzin reprezentowana przez

                                Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą

                                ul. 11-go Listopada 20

                                42-500 Będzin

Dotyczy: zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„Budowa zespołu budynków socjalnych przy ul. Wolskiej w Będzinie”

Na podstawie art. 38 ust.2 w związku z art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela się wyjaśnień na podane niżej pytania oraz zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) dokonuje się zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PYTANIE 1: W specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający  rozdziale V pkt. 1.3  stawania warunek:

„ Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. wymaga się przedłożenia informacji w banku , lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej , w którym Wykonawca posiada rachunek  , wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert , potwierdzającą wysokości podanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w  wysokości co najmniej 1 000 000,00 zł”

Czy zamawiający uzna za spełniającą postawiony warunek opinie naszego banku, która mówi o zdolności kredytowej do kwoty 3 000 000,00 PLN,  w ramach której korzystamy z kredytu w rachunku bieżącym/ kopia opinii w załączeniu.

ODPOWIEDŹ 1: Zamawiający wymaga przedłożenia  informacji banku, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,  potwierdzającą wysokość  posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej 1 000 000,00 zł.

Zamawiający nie dokonuje oceny dokumentów przed terminem składania ofert.

Pytania od 2 do  4  dotyczą wyposażenia kuchni w noclegowni.

PYTANIE 2:   Pozycja nr 3 – jakiego zakresu dostaw dotyczy ta pozycja, gdyż brak określenia nazwy materiału, sprecyzowano tylko przedmiar w ilości 4szt.

ODPOWIEDŹ 2: Blacha do pieczenia 36 x 24,5 x 6 cm – 4 sztuki.

PYTANIE 3:  Pozycja 42 – brak ilości sztuk

ODPOWIEDŹ 3: Pojemnik do materiałów sypkich z poliwęglanu o wym. 300  x 300 x 200 mm z pokrywą – 6szt.

PYTANIE 4:  Pozycja 22 – kuchenki elektryczne – czy to są kuchenki typowo gastronomiczne, czy zwykłe typu np. Amica – proszę o sprecyzowanie mocy znamionowej i ilości płyt i wymiaru.

ODPOWIEDŹ 4: Kuchnia elektryczna  4 płytowa z piekarnikiem elektrycznym - typowa AGD np.: „Amica o mocy do 12,8 kW.

                       PREZYDENT MIASTA

                                                                                                   mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Do Wykonawców 3 wyjaśnienia i zmiana treści siwz
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Informację wytworzył:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.07.2009 07:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż