ZP.34111-11/09                                                                            Będzin, dnia 28.07.2009r.

                                     DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 1

            WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

                                                    ZAMÓWIENIA

Zamawiający:       Gmina Będzin reprezentowana przez

                                Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą

                                ul. 11-go Listopada 20

                                42-500 Będzin

Dotyczy: zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„ Remont chodnika w ciągu ul. Wiejskiej w Będzinie w ramach zadania: Remonty kapitalne dróg”

Na podstawie art. 38 ust.2 w związku z art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela się wyjaśnień na podane niżej pytania:

PYTANIE 1: Poz. 3 przedmiaru- w poz. podano dwie podstawy wyceny, rozbiórkę podbudowy na gr. 15 cm oraz dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości- proszę podać grubość całkowitą rozebrania podbudowy.

ODPOWIEDŹ 1: Należy przyjąć całkowitą grubość rozebrania podbudowy 15 cm zgodnie z opisem.

PYTANIE 2: Poz. 6 przedmiaru- obrzeża przekroju kontr. przewiduje ułożenie na gruncie rodzimym, lecz w ST nakazano ustawienie obrzeży na ławie z betonu B10, w przedmiarze nie uwzględniono ławy pod obrzeża - proszę o sprecyzowanie czy uwzględnić wykonanie ławy z betonu B10 pod obrzeża w kosztorysie ofertowym?

ODPOWIEDŹ 2: Zgodnie z  opisem w  przedmiarze robót.

PYTANIE 3:  Poz. 8 przedmiaru - w przedmiarze grubość warstwy dolnej wynosi 15 cm lecz na przekroju konstrukcyjnym podbudowy wynosi 20 cm - proszę podać ile ma wynosić grubość podbudowy na wjazdach.

ODPOWIEDŹ 3: Zgodnie z  opisem w  przedmiarze robót.

Prezydent Miasta

mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Do Wszystkich Wykonawców 1- Wyjaśnienia treści SIWZ
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Wioletta Krupa
Data publikacji:29.07.2009 10:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Wioletta Krupa
Data aktualizacji:29.07.2009 10:46