ZP.34111-17/09                                                               Będzin, dnia 11.09.2009r.

    

       DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

WYJAŚNIENIA I ZMIANA  TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający:       Gmina Będzin  reprezentowana przez

                               Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą

                               ul. 11-go Listopada 20

                               42 – 500 Będzin

dotyczy: zamówienia publicznego na zadanie pn: „ Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 8”

Na podstawie art. 38 ust.2 w związku z art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela się wyjaśnień na podane niżej pytania oraz zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) dokonuje się zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1: W SIWZ Zamawiający opisał trawę przeznaczoną głównie do gry w tenisa. Czy w związku z tym, że trawa syntetyczna ma być położona na boiskach wielofunkcyjnych przeznaczonych do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną i tenisa Zamawiający dopuści do zaoferowania trawę syntetyczną przeznaczoną na boiska wielofunkcyjne o następujących lub lepszych parametrach technicznych:

- wysokość całkowita 21 mm

- wysokość włókna 19 mm

- gęstość 42.840 splotów/m2,

- ciężar 1.845 g/m2

- grubość włókna 65 mikronów

Przewrócenia się grającego na trawę wielofunkcyjną powoduje mniejsze

otarcie naskórka.

Odpowiedź 1: Dopuszcza się zastosowanie trawy o parametrach równych lub lepszych od określonych w dokumentacji projektowej. Przy czym uściśla się, że należy zastosować trawę z włóknami fibrylowanymi  o wysokości całkowitej w przedziale 17mm do 22mm.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści sztuczną trawę o następujących parametrach :
rodzaj włókna : polietylen, włókno fibrylowane,
wysokość włókna : 15mm,
wysokość całkowita : 17mm,
ilość pęczków : 50.400 szt./m2,
ilość włókien : 100.800 szt./m2,
waga całkowita : 2764 gr/m2
dtex : 8.800

Odpowiedź 2: Dopuszcza się zastosowanie trawy o parametrach równych lub lepszych od określonych w dokumentacji projektowej. Przy czym uściśla się, że należy zastosować trawę z włóknami fibrylowanymi  o wysokości całkowitej w przedziale 17mm do 22mm.

Pytanie 3: Prosimy o określenie prawidłowej ilości w m3 poz. 32 przedmiaru, tj. ława pod krawężniki betonowe z oporem ( beton B-10 ).
Odpowiedź 3: W pozycji nr 32 przedmiaru powinno być 5,12m3.

Pytanie 4: W materiałach dotyczących wykonania zadania pod nazwą : jak w tytule treść przedmiaru, oraz zestawienie zasadniczych materiałów nie pokrywa się ze sobą.
W związku z tym, prosimy o wyjaśnienie n/w kwestii :
1.przekrój kabla - przedmiar 35mm2, zestawienie materiałów 16mm2,
2.ilość piasku – brak krotności - ( wystarczy na pokrycie jednej warstwy ),
3.przewód YDY 4x1,5 – 10mb – ilość nie adekwatna do ilości słupów.

Odpowiedź 4:
ad. 1.Należy zastosować kabel YAKY o przekroju 16mm2.
ad. 2.Dotyczy pozycji w przedmiarze nr 3.4   Podane w przedmiarze katalogi KNNR nie stanowią podstawy wyceny tylko uszczegółowienie opisu robót. Nakłady rzeczowe stanowiące podstawy wyceny winien określić Wykonawca.
ad.3.Należy przyjąć 60mb – przewód YDY 4x1,5, dot. pozycji w przedmiarze nr 3.10.

UWAGA!!!

Zmiana terminu składania ofert:

XI.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę w zamkniętym opakowaniu  należy złożyć w Urzędzie  Miasta w Będzinie,

ul. 11 Listopada 20 w  Biurze Zamówień Publicznych   pok. nr 117 lub drogą korespondencyjną ( liczy się data wpływu ) na adres:

Urząd Miejski w Będzinie

Biuro Zamówień Publicznych pok.117       

 42-500 Będzin ul. 11 Listopada 20

Opakowanie oferty należy opisać w sposób umożliwiający korespondencję oraz opisać nazwą

zadania: „ Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 8”

Termin składania ofert upływa dnia 22.09.2009r. godz.9:00.

Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwraca bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim przy ul. 11 Listopada 20 w sali 101 w dniu:

22.09.2009r. o godz. 9:30

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Udostępnienie ofert odbywać się będzie wg poniższych zasad:

·         Wykonawca winien złożyć pisemny wniosek do Zamawiającego o udostępnienie wskazanej oferty/ofert (na adres Biura Zamówień Publicznych, pok. 117);

            Zamawiający niezwłocznie określi termin, miejsce udostępnienia.

PREZYDENT MIASTA      

                                                                                               mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Do Wykonawców
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:11.09.2009 13:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:11.09.2009 13:35