ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERTNa podstawie art.701 i 703 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny ( Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zmianami).

I. Organizator przetargu zwany dalej Sprzedającym:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie
reprezentowany przez Dyrektora
42 - 500 Będzin, ul. Sportowa 4
NIP: 625 - 20 - 99 – 946  REGON: 000329987
tel., fax  032 267 - 30 - 07

Adres do korespondencji: 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie
42 - 500 Będzin, ul. Sportowa 4
tel/fax  032 267 - 30 - 07


II. Przedmiot zamówienia - sprzedaż:

„Sprzedaż  blachy trapezowej pochodzącej z rozbiórki  dachu basenu OSiR w Będzinie  przy ul. Siemońskiej 13"


III. Opis przedmiotu zamówienia:   

Przedmiotem sprzedaży jest blacha trapezowa  o szacunkowej łącznej ilości  397,92 m2.
9 szt. x 0,68 m2 = 6,12 m2
24 szt. x 10,20 m2  = 244,80 m2
21 szt. x 7,00 m2 = 147,00 m2

Blacha trapezowa jest zniszczona w 70% z powodu dwukrotnej przekładanki i montażu, dużej ilości otworów oraz czasu użytkowania. Proponowana cena nie mniej niż 7,00 zł netto za m2


IV. Miejsce składowania:

Blacha składowana jest na terenie basenu Ośrodku Sportu i Rekreacji w Będzinie,
ul. Siemońska 13, 42-500 Będzin.
 

V. Warunku udziału w postępowaniu:

Okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz w przypadku osób prawnych aktualnego wypisu z KRS oraz pełnomocnictwa osoby reprezentującej podmiot.


VI. Uczestnik przetargu, który wygra przetarg zobowiązany jest do:
  • Dokonania zapłaty ceny nabycia blachy przelewem w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu
  • Odbioru blachy z miejsca składowania własnym udziałem i transportem w terminie 7 dni od daty zapłaty za zakupioną blachą.

VII. Termin realizacji zamówienia:

w terminie 7 dni od daty zapłaty za zakupioną blachę.


VIII. Zawartość oferty:
  • Oferta zostanie sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
  • Każdy Kupujący przedłoży tylko jedną ofertę. Kupujący, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania.
  • Oferta winna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, opieczętowana pieczęcią Kupującego i osoby uprawnionej do składania oświadczeń w jego imieniu oraz podpisana przez tę osobę, zawierająca wszystkie załączniki.
IX. Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze oferty Sprzedający będzie kierował się jednym kryterium najwyższej ceny netto za oferowaną do sprzedaży blachę.


X.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę w zamkniętym opakowaniu  należy złożyć w Sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie, ul. Sportowa 4, 42-500 Będzin lub drogą korespondencyjną (liczy się data wpływu) na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie 42 - 500 Będzin, ul. Sportowa 4

Opakowanie oferty należy opisać w sposób umożliwiający korespondencję oraz opisać nazwą zadania:  „Sprzedaż  blachy trapezowej pochodzącej z rozbiórki  dachu basenu OSiR w Będzinie przy ul. Siemońskiej 13

Termin składania ofert upływa dnia 21.09.2009 r. godz. 09:00.

Otwarcie ofert nastąpi w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Będzinie w świetlicy w dniu 21.09.2009 r. o godzinie 09:30.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Zaproszenie do składania ofert zatwierdził w dniu  16.09.2009 r. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż blachy trapezowej pochodzącej z rozbiórki dachu basenu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Wiśniewski
Data publikacji:17.09.2009 11:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Sękala
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Wiśniewski
Data aktualizacji:22.09.2009 15:11