ZP.34111-17/09                                                                     Będzin, dnia 17.09.2009r.

    

       DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 3

WYJAŚNIENIA I ZMIANA  TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający:       Gmina Będzin  reprezentowana przez

                               Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą

                               ul. 11-go Listopada 20

                               42 – 500 Będzin

dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn: „ Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 8”

Na podstawie art. 38 ust.2 w związku z art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela się wyjaśnień na podane niżej pytania oraz zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) dokonuje się zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

                Pytanie 1: W związku z rozbieżnościami w opisie rodzaju siatki i słupków, a mianowicie: w projekcie budowlanym wykonawczym, w części C (opis do projektu zagospodarowania terenu dane materiałowo konstrukcyjne), w punkcie „siatki zabezpieczające” można odczytać: „ zaprojektowano piłko chwyty z linek polipropylenowych o śr. 3,0 mm, kolor zielony o oczkach 100x100 mm o wys 5,0 z na systemowych słupkach aluminiowych zakotwionych w gruncie.”, z kolei w przedmiarze w pozycji 35 podana jest „siatka pleciona z drutu powlekanego o śr. 2,8 mm na słupkach z rur stalowych o śr, 100”, a na rysunku widnieje opis: „ siatka polipropylenowa, bezwęzłowa o gr min. 3 mm i wielkości oczka 45 x 45 mm”, oraz „ słupek stalowy z profilu zamkniętego 80x80 mm”, zwracam się z prośba o jednoznaczne określenie parametrów słupków (materiał, wymiar, itp.) oraz parametrów siatki (wielkość oczek, materiał itd.).
Odpowiedź 1: Należy przyjąć siatkę polipropylenową, bezwęzłową o gr. 3 mm i wielkości oczka 45 x 45 mm, na systemowych słupkach, wysokość piłkochwytów 5 m, kolor siatki zielony.

Pytanie 2: W związku z rozbieżnością w opisie rodzaju drenażu, a mianowicie: w opisie projektu, punkt 11 Drenaż urządzeń sportowych czytamy: „Zastosować rury drenarskie w odstępach podłużnych co 5 m z otuliną z włókniny rozdzielającej i filtrującej z włókna kokosowego”, w przedmiarze poz. 59: „wykonanie drenażu francuskiego(...)” poz 61”drenaż z rur drenarskich PCV karbowanych fi 100”zwracam się z prośba o jednoznaczne określenie rodzaju i parametrów drenażu.
Odpowiedź 2: Drenaż wykonać zgodnie z załączonym do SIWZ projektem technicznym. Podane w przedmiarze robót katalogi nakładów rzeczowych nie są podstawą wyceny robót przez Oferenta tylko stanowią uzupełnienie opisu robót. Zaprojektowany drenaż jest kombinacją tzw. drenażu Francuskiego z klasycznym drenażem z rur drenarskich PCV karbowanych, które w tym układzie pełnia funkcje drenokolektora. Pozycja 59 przedmiaru opisuje ułożenie geotekstylii a poz. 61 pozostałych robót (warstwy filtrujące, rury drenarskie itp.).

Pytanie 3: Czy zgodnie z SIWZ Zamawiający dopuści do przetargu nawierzchnie z trawy syntetycznej, która w ramach wymaganych dokumentów, które należy przedłożyć Zamawiającemu przed podpisanie umowy posiada:
- atest higieniczny PZH
-deklarację zgodności z Polską normą PN-EN 15330 – 1:2008
-autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej
-karta techniczna nawierzchni
-gwarancję potwierdzenia przez producenta.

Odpowiedź 3: Dopuszcza się zastosowanie trawy o parametrach równych lub lepszych od określonych w dokumentacji projektowej. Przy czym uściśla się, że należy zastosować trawę z włóknami fibrylowanymi  o wysokości całkowitej w przedziale 17mm do 22mm.

PREZYDENT MIASTA      

                                                                                               mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Do Wykonawców 3
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:21.09.2009 12:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:21.09.2009 12:36