ZP.34111-18/09                                                       Będzin, dnia 23.09.2009r.

                                     DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 1

            WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

                                                    ZAMÓWIENIA

Zamawiający:       Gmina Będzin reprezentowana przez

                                Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą

                                ul. 11-go Listopada 20

                                42-500 Będzin

Dotyczy: zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,REMONT KAPITALNY DRÓG OSIEDLOWYCH  W BĘDZINIE PRZY  UL. MICKIEWICZA”

Na podstawie art. 38 ust.2 w związku z art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), udziela się wyjaśnień na podane niżej pytania :

PYTANIE 1:   W pozycji nr 5 KNR 2-01 0129-09 ujęto rozebranie dróg z pyt żelbetowych pełnych, w pozycji nr 6 ujęto układanie płyt żelbetowych pełnych. Czy do wykonania podbudowy z płyt żelbetowych pełnych (poz.6) należy wykorzystać rozebrane wcześniej płyty drogowe, czy też należy wykonać podbudowę z nowych płyt?

ODPOWIEDŹ 1: Należy wykonać podbudowę z płyt żelbetowych z odzysku.

PYTANIE 2:   Czy wymagane referencje na jedną robotę o wartości 270 000,00 mogą dotyczyć sumy robót wykonanych w danym roku z jednej umowy o roboty budowlane?

ODPOWIEDŹ 2: Zgodnie z art.2 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) przez roboty budowlane należy rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Zgodnie z definicją legalną tego pojęcia zawartą w art.3 pkt.7 poprzez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Definicja budowy wynika z art3 pkt 6 , przebudowa określona została w art.3 pkt 7a,  a remont
w art.3 pkt 8.

Wobec powyższego wymagane referencje na jedną robotę o wartości 270 000,00 nie mogą dotyczyć sumy robót wykonanych w danym roku z jednej umowy o roboty budowlane o ile nie dotyczą jednego obiektu budowlanego.

Powyższe stanowisko zbieżne jest z wyrokiem z dnia 28 kwietnia 2008r.  Sądu Okręgowego w Katowicach Sygn.akt XIX Ga 128/08.                                                     Z upoważnienia  PREZYDENTA MIASTA
                                                    
WICEPREZYDENT MIASTA

                                         mgr Ryszard Fornal

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Do Wykonawców 1 wyjaśnienia treści siwz
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:24.09.2009 07:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:24.09.2009 07:43