ZP.34121-27/09                                                                 Będzin, dnia 10.11.2009 r.

    

       DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 1

WYJAŚNIENIA I ZMIANA  TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający:       Gmina Będzin  reprezentowana przez

                               Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą

                               ul. 11-go Listopada 20

                               42 – 500 Będzin

dotyczy: zamówienia publicznego na zadanie pn: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pozwoleniem na budowę dla zadania „Budowa amfiteatru w Będzinie w rejonie Wzgórza Zamkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” planowanego do realizacji w ramach projektu subregionalnego pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia” posiadającego wstępne zapewnienie dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WSL.

Na podstawie art. 38 ust.2 w związku z art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), udziela się wyjaśnień na podane niżej pytania:

Pytanie 1:

 W tekście warunków uczestnictwa w postępowaniu zawartych w SIWZ w pkt. V, pkt. 1.2 lit. a) widnieje zapis odnosicie wykazania się jedną usługą na wykonanie projektu budowlanego w zakresie wykonania  projektów dla obiektów przystosowanych do organizacji imprez o  charakterze sportowym bądź kulturalnym

 Proszę o wyjaśnienie czy wykazanie się usługą na  wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę i rozbudowę istniejącej sali gimnastycznej  przy szkole będzie uznane za spełnienie powyższego warunku i zaakceptowane przez Zamawiającego?.

Odpowiedź 1:

Zamawiający  uzna wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie wykonania  projektów dla  każdych obiektów  przystosowanych do organizacji imprez o  charakterze sportowym bądź kulturalnym.

                                                                                                                                

                                               PREZYDENT MIASTA
                                                  mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Do Wykonawców 1 wyjaśnienia treści siwz
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:10.11.2009 09:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:10.11.2009 09:06