Ogłoszenie o przetargu
na wykonywanie usług
opiekuńczych w 2010 r.


Wykonywanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania u osób wymagających pomocy ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, jako pomoc w zaspokajaniu potrzeb życiowych, zgodnie z ilością i zakresem ustalonym w decyzjach administracyjnych przyznających świadczenia

Numer ogłoszenia: 212059 - 2009; data zamieszczenia: 17.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. 11 Listopada 1, 42-500 Będzin, woj. śląskie, tel. 032 2674982; 7614760, 61, faks 032 2674982, 7614760, 7614761.

Adres strony internetowej zamawiającego: ----------
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: ---------

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1.1Wykonywanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania u osób wymagających pomocy ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, jako pomoc w zaspokajaniu potrzeb życiowych, zgodnie z ilością i zakresem ustalonym w decyzjach administracyjnych przyznających świadczenia.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1 Ogólna szacunkowa ilość świadczonych usług opiekuńczych objętych terminem realizacji wynosi - 189864 godziny. Szacunkowa miesięczna ilość świadczonych usług - 5274 godziny w tym: - 4588 godzin w dni powszednie, - 686 godzin w porze nocnej i/lub w soboty, niedziele i święta. Ilość godzin świadczonych usług uzależniona będzie od liczby podopiecznych i ich potrzeb w skali roku. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby godzin świadczonych usług, wynikającej z możliwości Zamawiającego i potrzeb podopiecznych. Zakres przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem orientacyjnego czasu przeznaczonego na poszczególne czynności (czas dojścia do klienta nie będzie wliczany do godzin świadczonych usług). 1.Zakupy artykułów i innych potrzebnych przedmiotów w gospodarstwie domowym - 20 minut codziennie. 2.Dostarczanie lub przygotowywanie posiłków - 30-60 minut codziennie. 3.Pomoc przy spożywaniu posiłków - 20 minut codziennie. 4.Utrzymanie w czystości naczyń stołowych, kuchennych, innego sprzętu gospodarstwa domowego służącego podopiecznemu - 10 minut codziennie. 5.Utrzymanie w czystości sprzętu sanitarnego i urządzeń sanitarnych - 10 minut codziennie. 6.Czynności związane z zachowaniem higieny i czystości chorego - 20 minut codziennie. 7.Utrzymanie w czystości bielizny osobistej, pościelowej i odzieży podopiecznego - 120-180 minut codziennie. 8.Palenie w piecu, przynoszenie węgla i wody - 20 minut codziennie. 9.Utrzymanie czystości w pomieszczeniach użytkowych przez osobę korzystającą z pomocy: a)wykonywanie bieżących porządków - 30 minut codziennie, b)mycie okien - 60 minut miesięcznie. 10.Zamawianie wizyt lekarskich, kontakt z lekarzem w sprawach dotyczących zdrowia podopiecznego, realizacja recept - do 120 minut miesięcznie. 11.Organizowanie spacerów - do 8 godzin miesięcznie. 12.Załatwianie spraw urzędowych - do 2 godzin miesięcznie. 13.Prowadzenie zeszytu wydatków i rozliczanie się z podopiecznym z wydanych pieniędzy - 10 minut. 14.Podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań (dostarczanie prasy, książek, czytanie, organizowanie kontaktów sąsiedzkich, zachęcanie do wykonywania różnych prac ręcznych)..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.24.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od żądania wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.1.1.Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 1.1.2.Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 1.1.3.Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 1.1.4.Nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana przez komisję przetargową wg formuły (spełnia - nie spełnia), w oparciu o załączone do oferty oświadczenia i dokumenty potwierdzające ich spełnienie określone..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1Druk FORMULARZ OFERTOWY (Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji). 1.2Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 1.3Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 1.4Wzór UMOWY (Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji). 1.5Druk DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE (Załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji) z wyszczególnieniem wykonanego przedmiotu zamówienia z okresu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie. Do wykazu należy załączyć dokumenty (referencje, oświadczenia) potwierdzające, że odpowiadający swoim rodzajem i wartością przedmiot zamówienia został wykonany należycie. 1.6 Druk POTENCJAŁ KADROWY (Załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji). 1.7 Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę. 1.8 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i zaadresować następująco: Nazwa wykonawcy .............................................. ul. ................................................ Kod pocztowy ............................... Miejscowość ............................................... OFERTA NA: Wykonywanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania u osób wymagających pomocy ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, jako pomoc w zaspokajaniu potrzeb życiowych, zgodnie z ilością i zakresem ustalonym w decyzjach administracyjnych przyznających świadczenia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bedzin.bip.info.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 11 Listopada 1, 42 - 500 Będzin.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.11.2009 godzina 08:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 11 Listopada 1, 42 - 500 Będzin, pok. nr 40.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu na wykonywanie usług opiekuńczych w 2010 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Data publikacji:18.11.2009 14:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dorota Chycka-Kowalczyk
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:17.01.2011 08:02