ZP.34121-27/09                                                                      Będzin, dnia 24.11.2009r.

    

UNIEWAŻNIENIE

Zamawiający:       Gmina Będzin  reprezentowana przez

                               Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą

                               ul. 11-go Listopada 20

                               42 – 500 Będzin

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pozwoleniem na budowę dla zadania „Budowa amfiteatru w Będzinie w rejonie Wzgórza Zamkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” planowanego do realizacji w ramach projektu subregionalnego pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia” posiadającego wstępne zapewnienie dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WSL.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), Zamawiający zawiadamia, iż  przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie  art.  93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, ponieważ obarczone jest wadą uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy.

Zamawiający w części VI SIWZ dotyczącej wykazu dokumentów i oświadczeń zamieścił żądanie załączenia do oferty Wykazu osób wskazując, że Wykonawca winien dysponować m.in. osobą  posiadającą niezbędne uprawnienia konserwatorskie. Jednocześnie w części V SIWZ dotyczącej warunków udziału w postępowaniu Zamawiający nie sformułował warunku dysponowania osobą posiadającą przedmiotowe uprawnienia.

Wobec powyższego żądanie Zamawiającego narusza art.25 ust.1 ustawy Pzp ponieważ Zamawiający może żądać od Wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Naruszenie powyższe wpłynąć może na stwierdzenie nieważności umowy o zamówienie publiczne art. 146 ustawy Pzp.

                                                                         PREZYDENT MIASTA

                                        mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Unieważnienie postępowania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:25.11.2009 12:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:25.11.2009 12:31