ZP. 34121-26/09                                                     Będzin, dnia 09.12.2009r.

    

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 2

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający:      Gmina Będzin  reprezentowana przez

                          Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą

                          ul. 11-go Listopada 20

                          42 – 500 Będzin

Dotyczy  zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa energii elektrycznej”

Na podstawie art. 38 ust.2 w związku z art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela się wyjaśnień na podane niżej pytania oraz zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) dokonuje się zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PYTANIE 1: W załączniku nr 1 do formularza ofertowego w SIWZ, w tabeli w ósmej kolumnie Zamawiający użył sformułowania Abonament w (zł). Zgodnie z taryfą Sprzedawcy pozycja ta powinna nosić nazwę Opłata za obsługę rozliczenia odbiorców zł/m-c. Wykonawca wnioskuje o zmianę powyższego zapisu.

ODPOWIEDŹ 1: Pojęcie „Abonament”  zawiera wszelkie opłaty za obsługę rozliczeniową odbiorców. Nie ma potrzeby dokonywania zmiany zapisu.

PYTANIE 2 : W załączniku nr 1 do formularza ofertowego w SIWZ, w tabeli w drugiej kolumnie w pierwszym wierszu Energia elektryczna dostarczana na cele oświetlenia ulicznego wg obecnej taryfy C12b, nie została podana ilość punktów odbioru.   Ilość punktów odbioru jest istotna przy wyliczaniu odbioru. Ilość punktów odbioru jest istotna przy wyliczaniu wartości podanej za obsługę rozliczenia. Wykonawca wnioskuje o podanie brakującej informacji.

ODPOWIEDŹ 2: W celu rozliczania ilości  zużytej energii elektrycznej na cele oświetlenia ulic miasta zainstalowanych jest 120 układów pomiarowych rozliczeniowych i tę ilość należy przyjąć jako ilość punktów odbioru.

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w niżej wymienionych punktach:

XII. WARUNKI USTALENIA WARTOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OPIS  SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Dla obliczenia ceny oferty  należy przyjąć przewidywane zużycie energii za  1 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2  do Formularza ofertowego.

Ponadto wykreśla się z listy załączników do SIWZ  pozycję nr 3 - Szczegółowy zakres

zamówienia (zał. nr 3).

PREZYDENT MIASTA

                                   mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Do Wykonawców 2
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:11.12.2009 09:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:11.12.2009 09:07