Stosownie do treści artykułu 6 ustępu 9 punktu 1 ustawy  z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach    opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 roku Dz. U. Nr 121, pozycja 844 ze zmianami „Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane: składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru. Na mocy artykułu 6 ustępu 13 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych to Rada gminy określa, w drodze uchwały, wzory formularzy, o których mowa  w ust. 9 pkt 1 jako jedyny kompetentny organ stanowiący tej jednostki.


Uwzględniając powyższe wzór deklaracji (IN-1) na podatek od nieruchomości  na 2010 rok  wraz z załącznikami   (ZN-1/A i ZN-1/B) określają :

  • Uchwała  Nr XVI/181/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 26 listopada 2007 roku   w  sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek  od nieruchomości, podatek rolny  i  podatek leśny obowiązujących na terenie miasta Będzina od  1 stycznia  2008 roku  – (druki druki DN-1 i  ZN-1/A) 
  • Uchwała Nr XLVI/853/2009  Rady Miejskiej Będzina z dnia  30 listopada 2009 roku w sprawie zmiany uchwały  Nr  XVI/181/2007 Rady Miejskiej  w Będzinie z dnia   26 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny  i  podatek leśny  obowiązujących na terenie miasta Będzina od  1 stycznia  2008 roku   –  ( druk ZN-1/B) 


Zgodnie z zapisem  artykułu 5 ust. 1  wskazanej powyżej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada gminy,   w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy w danym roku podatkowym. 

W przypadku nieuchwalenia stawek podatków lub opłat lokalnych, o których mowa w art. 5 ust. 1,  stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy.

Rada Miejska Będzina nie podjęła uchwały w sprawie  określenia wysokości stawek  podatku od nieruchomości  obowiązujących  na terenie miasta Będzina od 1 stycznia  2010 roku, tym samym w mocy pozostaje  Uchwała Nr  XXX /450/2008  Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 27 października 2008 roku w  sprawie określenia wysokości stawek  podatku od nieruchomości  obowiązujących  na terenie miasta Będzina od 1 stycznia  2009 roku. (link do uchwały)
Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wzory uchwał w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz druku deklaracji wraz z załącznikami obowiązującymi na terenie miasta Będzina w 2010 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Wiśniewski
Data publikacji:22.12.2009 14:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:Elżbieta Flak
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:04.01.2011 13:46