ZARZĄDZENIE NR 167/2009
PREZYDENTA MIASTA BĘDZINA
z dnia 28 grudnia 2009 roku


w sprawie : zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Będzinie.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(tj D. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 49 ust. 1 Zarządzenia Nr 11/2007 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 5 marca 2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Będzinie

zarządzam:


§ 1.

Wprowadzić następujące zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Będzinie:

1. Treść § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„ 3.Urząd działa w oparciu o wdrożony System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP) oraz System Zarządzania Jakością (ISO).”


2. Treść § 30 otrzymuje brzmienie:

„ § 30
Do zadań Miejskiego Centrum Reagowania Kryzysowego należy wykonywanie zadań obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz zadań w zakresie obronności, a w szczególności:

w zakresie obrony cywilnej:

1. koordynacja działalności w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej leżących w
gestii Prezydenta jako szefa obrony cywilnej miasta, realizowanych w instytucjach, u przedsiębiorców,
w społecznych organizacjach ratowniczych i w innych jednostkach organizacyjnych działających na
terenie gminy oraz kontrolowanie realizacji ustalonych zadań,

2. współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej, z formacji ochronnymi, z Policją,
jednostkami ochrony przeciwpożarowej i Strażą Miejską,

w zakresie obronności:

3. koordynowanie przygotowań obronnych miasta do funkcjonowania w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa,

4. prowadzenie spraw świadczeń na rzecz obrony,

5. zorganizowanie doręczania dokumentów powołania do czynnej służby wojskowej w trybie akcji,
kurierskiej oraz rozplakatowania obwieszczeń o powołaniu osób do służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

6. organizowanie szkoleń w dziedzinie obronności,

w zakresie zarządzania kryzysowego:

7. w sytuacjach kryzysowych, koordynowanie działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy,

8. realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego,

9. zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,

10. organizacja i realizacja zadań z zakresu infrastruktury krytycznej,

11. organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;

oraz:

12. realizacja spraw związanych z opracowaniem planu operacyjnego ochrony przed powodzią;

13. koordynacja zadań z zakresu powszechnej samoobrony ludności oraz zwalczania skutków klęsk żywiołowych,

w zakresie prowadzenia Ośrodka Dyspozycyjnego Prezydenta zwanego „ODP”, w ramach:

14. zarządzania kryzysowego, poprzez:
a) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej oraz podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne i realizującymi monitoring środowiska,
b) zapewnienie gotowości działania systemu alarmowania oraz wczesnego ostrzegania ludności:
c) alarmowanie członków zespołu zarządzania kryzysowego, a w sytuacjach kryzysowych
zapewnienie przepływu informacji oraz dokumentowanie prowadzonych czynności,
d) realizację zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;

15. ochrony fizycznej, poprzez:
a) zapewnienie całodobowej ochrony fizycznej budynku,
b) dozorowanie i obsługa technicznych systemów alarmowych – antywłamaniowych i monitoringu wizyjnego budynku.”


3. Treść § 31 otrzymuje brzmienie:


„ § 31

Biuro Ochrony Informacji NiejawnychDo zakresu zadań Biura należą zadania z zakresu ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, a w szczególności:

1. Zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim oraz udzielanie pomocy gminnym jednostkom organizacyjnym w zakresie organizacji ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych,

2. Opracowanie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”,

3. Prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających wobec osób zajmujących stanowiska w komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Będzinie i gminnych jednostkach organizacyjnych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych,

4. Prowadzenie kancelarii tajnej w Urzędzie Miejskim w Będzinie, właściwe rejestrowanie, przechowywanie i wydawanie dokumentów niejawnych osobom uprawnionym,

5. Kontrolowanie stanu zabezpieczeń informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobowych,

6. Realizacja zadań związanych z przyjmowaniem i analizą oświadczeń o stanie majątkowym składanych do Prezydenta Miasta przez pracowników samorządowych gminy,

7. Nadzorowanie i kontrolowanie zabezpieczeń systemów i sieci teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne i dane osobowe,

8. Wykonywanie zadań związanych z funkcją Administratora Bezpieczeństwa Informacji,

9. Koordynowanie udostępniania informacji publicznych na wniosek przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego,

10. Zapewnienie funkcjonowania teleinformatycznego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Będzinie,

11. Organizowanie niszczenia przeznaczonych do likwidacji dokumentów urzędowych kategorii B i Bc zawierających informacje prawnie chronione,

12. Zapewnienie technicznej ochrony obiektów Urzędu Miejskiego poprzez stosowanie zabezpieczeń w formie systemów alarmowych – antywłamaniowych, elektronicznej kontroli dostępu i monitoringu wizyjnego obiektu,

13. Nadzorowanie realizacji zadań z zakresu ochrony fizycznej obiektów Urzędu Miejskiego,

14. Opracowanie dokumentacji określającej sposób realizacji zadań z zakresu ochrony fizycznej i technicznej budynku Urzędu,

15. Wydawanie uprawnień dostępowych do systemów teleinformatycznych Urzędu.”


4. Treść § 35 otrzymuje brzmienie:


„ § 35.
Wydział Inwestycji i Drogownictwa

I. Referat Inwestycji:
Zakres działania referatu obejmuje:

1. przygotowywanie materiałów niezbędnych do uruchomienia przez Biuro Zamówień Publicznych postępowań o udzielenie zamówień publicznych na prace projektowe i roboty budowlane dla zadań ujętych w budżecie wydziału,

2. nadzór nad realizacją umów na prace projektowe dla zadań j.w.,

3. nadzór nad realizacją inwestycji i remontów, w tym sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,

4. organizowanie odbiorów końcowych inwestycji i prac remontowych realizowanych przez wydział oraz przekazywanie obiektów użytkownikom,

5. rozliczanie rzeczowo - finansowe zakończonych inwestycji,

6. uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych wykonanych robót,

7. współdziałanie z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w działaniach planistycznych dla
nowych inwestycji i remontów kapitalnych w zakresie gospodarki wodno – ściekowej,

8. współdziałanie z Biurem Koordynacji Projektów w zakresie zadań umożliwiających korzystanie ze środków pomocowych oraz środków unijnych.

II. Referat Drogownictwa:
Zakres działania referatu obejmuje:

1. finansowanie (w ramach budżetu wydziału) i koordynacja działań związanych z budową, utrzymaniem, remontami bieżącymi, oznakowaniem, zajmowaniem pasa drogowego i lokalizacjami w pasie drogowym dróg gminnych,

2. planowanie i wykonywanie remontów kapitalnych dróg,

3.wydawanie zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny,

4. prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych,

5. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem miejsc postojowych,

6.prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym,

7. prowadzenie postępowania związanego z wykonywaniem krajowego drogowego przewozu osób pojazdami samochodowymi, nie będącymi taksówkami oraz na zarobkowy przewóz osób taksówkami,

8. współudział w organizowaniu i nadzór nad zbiorową komunikacją autobusową i tramwajową,

9. opiniowanie rozwiązań komunikacji zbiorowej.”


5. Treść § 36 otrzymuje brzmienie:


„ § 36.
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

I. Referat Gospodarki Komunalnej:
Zakres działania referatu obejmuje:

1. letnie i zimowe utrzymywanie porządku i czystości dróg oraz koordynacja tych zadań,

2. prowadzenie akcji sanitarno - porządkowych w mieście, w tym także likwidacja dzikich wysypisk,

3. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem cmentarza komunalnego,

4. dozór nad stanem grobów i cmentarzy wojennych,

5. nadzór nad zaopatrzeniem ludności i przemysłu w wodę oraz nad gospodarką ściekową wraz z analizą wniosków taryfowych i przygotowaniem projektów uchwał w tej sprawie,

6. prowadzenie monitoringu, sporządzanie raportów i sprawozdań dla Urzędu Wojewódzkiego z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,

7. realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w tym: przedkładanie informacji do marszałka województwa o opłatach za korzystanie ze środowiska, obliczanie tych opłat, kontrola jakości odprowadzanych ścieków do miejskiej sieci kanalizacji na wylotach kanalizacji deszczowej do odbiorników,

8. bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej i pompowni,

9. wydawanie warunków technicznych w uzgodnieniu z MPWiK na wprowadzenie wód opadowych do urządzeń kanalizacyjnych,

10.współdziałanie z Wydziałem Inwestycji i Drogownictwa w działaniach planistycznych dla nowych inwestycji i remontów kapitalnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,

11. bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej (szalety miejskie, kabiny TOI-TOI, fontanny itp.),

12. współudział w sprawowaniu opieki nad zwierzętami, szczególnie bezdomnymi, ich wyłapywanie i współdziałanie z
samorządem lekarsko - weterynaryjnym oraz Państwową Inspekcją Weterynaryjną i innymi instytucjami i organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt,

13. prowadzenie postępowania w sprawie zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną, prowadzenie ewidencji w tym zakresie,

14. nadzór merytoryczny nad targowiskami miejskimi.

II. Referat Ochrony Środowiska :
Zakres działania referatu obejmuje:

1. opracowywanie i realizowanie:
1) Programu ochrony środowiska dla miasta Będzina;
2) Planu gospodarki odpadami dla miasta Będzina;
3) Programu ochrony powietrza na terenie Gminy Będzin.

2. ochronę przyrody ożywionej i nieożywionej oraz krajobrazu,

3. kształtowanie i ochrona zasobów wodnych,

4. prawną ochronę drzew i krzewów,

5. bieżące utrzymywanie terenów zieleni wraz z małą architekturą,

6. kształtowanie nowych i istniejących terenów zieleni gminnej,

7. prowadzenie zagadnień związanych z gospodarowaniem odpadami przemysłowymi i komunalnymi,

8. ochronę powierzchni ziemi,

9. ochronę gruntów rolnych i leśnych,

10. postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć,

11. prowadzenie spraw związanych z górnictwem, hałasem i polami elektroenergetycznym,

12. podnoszenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców i propagowanie zasady zrównoważonego rozwoju,

13. gospodarowanie Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 14. bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg gminnych na terenie miasta Będzina.”

6. W § 37 , po ust.11 dodaje się ust. 12 w brzmieniu :
„12. przygotowywanie deklaracji podatkowych obejmujących nieruchomości Gminy, na podstawie informacji
przekazywanych przez Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. w Będzinie.”


7. Treść § 42 otrzymuje brzmienie:

㤠42.
Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Do zadań wydziału należy w szczególności:

w zakresie kultury:


1. opracowywanie kalendarza wydarzeń kulturalnych i ich organizacja,

2. koordynacja działalności miejskich instytucji kultury,

3. udział w wydarzeniach kulturalnych, organizowanych na terenie miasta przez instytucje kultury,

4. współorganizacja imprez kulturalnych, organizowanych przez instytucje kultury i organizacje pozarządowe,

5. współorganizacja uroczystości związanych ze świętami państwowymi oraz lokalnymi,

6. współpraca z twórcami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności kulturalnej,

7. prowadzenie działań organizacyjnych związanych z przyznawaniem nagród i wyróżnień Miasta Będzina w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,

8. prowadzenie ewidencji i opieki nad miejscami pamięci, znajdującymi się na terenie Gminy (wprowadzanie nowych kart, uaktualnianie istniejących),

9. prowadzenie rejestru instytucji kultury,

10. przyjmowanie zawiadomień o zamiarze odbycia imprez artystycznych lub rozrywkowych na terenie Gminy.

11. nadzór merytoryczny nad jednostkami organizacyjnymi ze sfery kultury,

w zakresie promocji:


12. kształtowanie wizji i wizerunku Gminy,

13. tworzenie, weryfikacja i koordynowanie działań promocyjno – informacyjnych, w tym monitorowanie ich realizacji przez komórki organizacyjne urzędu, jednostki organizacyjne oraz podmioty, którym zlecono wykonanie określonego zadania,

14. współpraca z partnerami zewnętrznymi (samorządami, instytucjami administracji państwowej, instytucjami kulturalnymi i naukowymi, organizacjami pozarządowymi, mediami) w zakresie promocji i komunikacji
społecznej,

15. kształtowanie strategii promocji Gminy, kreowanie właściwego jej wizerunku,

16. zbieranie, opracowywanie, przetwarzanie i archiwizowanie informacji o samorządzie I Gminie, rozpowszechnianie działalności jego organów w środkach masowego przekazu oraz prowadzenie serwisu fotograficznego,

17. realizacja polityki informacyjno – promocyjnej z wykorzystaniem technik przekazu elektronicznego, w tym prowadzenie strony internetowej Urzędu (tworzenie bazy danych I dystrybuowanie informacji),

18. organizacja i uczestnictwo w przedsięwzięciach o charakterze promocyjnym (wystawy, targi, misje promocyjne),

19. tworzenie bazy danych, niezbędnych dla potrzeb wydawniczych i publicystycznych, współpraca z wydawcami oraz wykonywanie opracowań własnych,

20. redagowanie samorządowego miesięcznika informacyjnego “Aktualności Będzińskie,

w zakresie sportu:


21. dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,

22. propagowanie wiedzy, wartości i zwyczajów doskonalących uzdolnienia i sprawność fizyczną,

23. dbałość o kształtowanie harmonijnego rozwoju i aktywności człowieka,

24. propagowanie rekreacji ruchowej i współzawodnictwa sportowego,

25. współpraca z klubami i stowarzyszeniami kultury fizycznej,

26. prowadzenie ewidencji pól biwakowych,

27. prowadzenie ewidencji innych obiektów, jeżeli spełniają one minimalne wymagania co do wyposażenia,

28. nadzór merytoryczny nad jednostkami organizacyjnymi ze sfery sportu, kultury fizycznej i turystyki,

29. przyjąć schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Będzinie, określony w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.”


8. Przyjąć schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Będzinie, określony w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzyć Sekretarzowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.

Prezydent Miasta
(-)
mgr Radosław BaranPowrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 167/2009 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Wiśniewski
Data publikacji:05.01.2010 10:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:Radosław Baran
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:02.02.2011 08:25