ZP. 34121-1/10                                                        Będzin, dnia 28.01.2010r.

    

       DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW  1

WYJAŚNIENIA I ZMIANA  TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający:       Gmina Będzin  reprezentowana przez

                               Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą

                               ul. 11-go Listopada 20

                               42 – 500 Będzin

dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Utrzymanie  zieleni w pasach  drogowych na terenie gminy Będzin w 2010 r.”

Na podstawie art. 38 ust.2 w związku z art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela się wyjaśnień na podane niżej pytania oraz zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) oraz dokonuje się zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

               

PYTANIE 1:  Dlaczego Zamawiający wymaga posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Będzin?

ODPOWIEDŹ 1: Z uwagi na prace prowadzone na terenie gminy Będzin, Zamawiający wymaga posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. ( Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.)

 PYTANIE 2:     Jakiego typu odpady , jakie kody odpadów , powinny być ujęte w zezwoleniach na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Będzin oraz w zakresie transportu odpadów?

ODPOWIEDŹ 2: W zezwoleniu na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Będzin oraz  transport, z uwagi na możliwość wystąpienia różnego rodzaju odpadów wymagane jest posiadanie zezwolenia dla odpadów o kodzie 20,  zgodnie z ustawą

o odpadach (Dz. U z 2001r. Nr 62 poz.628 ze zm.)

PYTANIE 3:      Zamawiający wymaga posiadania aktualnych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Będzin oraz w zakresie transportu odpadów. Czy Zamawiający nie wymaga dołączenia aktualnych zezwoleń do oferty?

ODPOWIEDŹ   3: Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty aktualnych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Będzin i transportu odpadów.

Z części VII SIWZ  - ZAWARTOŚĆ OFERTY  (wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu)  wykreśla się pkt. 8 i 10.

PREZYDENT MIASTA

                                                                                                    mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Do Wykonawców 1
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:29.01.2010 12:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:29.01.2010 12:49