ZP. 34121-1/10                                                        Będzin, dnia 02.02.2010r.

    

       DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW  2

WYJAŚNIENIA I ZMIANA  TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający:       Gmina Będzin  reprezentowana przez

                               Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą

                               ul. 11-go Listopada 20

                               42 – 500 Będzin

dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Utrzymanie  zieleni w pasach  drogowych na terenie gminy Będzin w 2010 r.”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) dokonuje się zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

               

XI.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

otrzymuje nowe brzmienie:

Ofertę w zamkniętym opakowaniu  należy złożyć w Urzędzie  Miasta w Będzinie,

ul. 11 Listopada 20 w  Biurze Zamówień Publicznych   pok. Nr 117 lub drogą korespondencyjną ( liczy się data wpływu ) na adres:

Urząd Miejski w Będzinie

Biuro Zamówień Publicznych pok.117       

 42-500 Będzin ul. 11 Listopada 20

Opakowanie oferty należy opisać w sposób umożliwiający korespondencję oraz opisać nazwą zadania: „Utrzymanie  zieleni w pasach  drogowych na terenie gminy Będzin w 2010 r.”

Termin składania ofert upływa dnia 10.02.2010r. godz.9:00.

Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwraca bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim przy ul. 11 Listopada 20 w Sali 101 w dniu:

10.02.2010r. o godz. 10:00

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Udostępnienie  ofert odbywać się będzie wg poniższych zasad:

·         Wykonawca winien złożyć pisemny wniosek do Zamawiającego o udostępnienie wskazanej oferty/ofert (na adres Biura Zamówień Publicznych, pok. 117);

Zamawiający niezwłocznie określi termin, miejsce udostępnienia.

PREZYDENT MIASTA

                                                        mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Do Wykonawców 2
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:03.02.2010 09:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:03.02.2010 09:46