INFORMACJA  DLA  POSIADACZY AZBESTU.
 

Prezydent Miasta  Będzina przypomina przedsiębiorcom oraz osobom fizycznym niebędącym przedsiębiorcami o obowiązku wynikającym z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.10.2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany  azbest (Dz.U. z 2003r. Nr 192  poz.1876 z późn.zm.) tj.:

„...Właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, dokonuje inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury według wzoru  zawartego w załączniku nr 2 i 3 do rozporządzenia.

Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.”
Informację, o której mowa właściciel, zarządca lub użytkownik sporządza w dwóch egzemplarzach:
1)jeden egzemplarz przedkłada w formie pisemnej marszałkowi województwa;
2)drugi egzemplarz przechowuje przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji

Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają informację prezydentowi miasta.

W celu zapewnienia pełnej ewidencji ilości i miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska na terenie miasta Będzina, uprasza się podmioty gospodarcze działające na terenie Gminy Będzin, mimo że przepisy tego nie nakazują, o przedłożenie informacji również Prezydentowi Miasta Będzina.

Jednocześnie informuję, iż od roku 2004 Gmina Będzin realizuje zadanie w zakresie dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu Miasta Będzina, stanowiących własność osób fizycznych.

                                                                                                               
 
Prezydent Miasta Będzina
mgr Radosław Baran


UWAGA:                                                                                                         
▼Załącznik nr 2 i 3 dostępny w Referacie Ochrony Środowiska
  Urzędu Miejskiego w Będzinie pok. nr 127, tel.267-91-98
  Będzin, dn. 25.01.2010r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja dla posiadaczy azbestu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Wiśniewski
Data publikacji:16.02.2010 11:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:Janusz Piątek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:17.01.2011 12:45