ZP. 34126-1/10                                                        Będzin,  dnia 16.02.2010r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

e-mail              wim@um.bedzin.pl

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

„ Dostawa materiałów biurowych, piśmiennych, papierniczych i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek do budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNIANIA ZŁOŻONYCH OFERT ZAWIERAJĄCYM PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ  OFERTOM W KAŻDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I ŁĄCZNĄ PUNKTACJĘ.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

1.

Biuro-LAND Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 2F, 43-603 Jaworzno

73 487,31 zł

2.

„ INTERPAPIER” Irena Mularska

ul. Sączewskiego 13, 42-500 Będzin

96 386,00 zł

   Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium

 cena

RAZEM

1.

100,00

100,00

2.

76,24

76,24

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
UZASADNIENIE JEJ WYBORU

Biuro-LAND Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 2F, 43-603 Jaworzno

      Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

           

5.Żaden Wykonawca nie został wykluczony.

6.Żadna oferta nie została odrzucona.

7.Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego dnia  22.02.2010r.

                                     

   PREZYDENT MIASTA

  mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:17.02.2010 14:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:17.02.2010 14:00