REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Zakres działania referatu:

Zakres działania referatu gospodarki komunalnej obejmuje:

1.letnie i zimowe utrzymywanie porządku i czystości dróg oraz koordynacja tych zadań,

2.bieżące utrzymywanie terenów zieleni wraz z małą architekturą,

3.utrzymanie placów zabaw,

4.kształtowanie nowych i istniejących terenów zieleni gminnej,

5.bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych,

6.prowadzenie akcji sanitarno - porządkowych w mieście, w tym także likwidacja dzikich wysypisk,

7.nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem cmentarza komunalnego,

8.dozór nad stanem grobów i cmentarzy wojennych,

9.nadzór nad zaopatrzeniem ludności i przemysłu w wodę oraz nad gospodarką ściekową wraz z analizą wniosków taryfowych i przygotowaniem projektów uchwał w tej sprawie,

10.prowadzenie monitoringu, sporządzanie raportów i sprawozdań dla Urzędu Wojewódzkiego z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,

11.realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w tym: przedkładanie informacji do marszałka województwa o opłatach za korzystanie ze środowiska, obliczanie tych opłat, kontrola jakości odprowadzanych ścieków do miejskiej sieci kanalizacji na wylotach kanalizacji deszczowej do odbiorników,

12.bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej i pompowni,

13.wydawanie warunków technicznych w uzgodnieniu z MPWiK na wprowadzenie wód opadowych do urządzeń kanalizacyjnych,

14.współdziałanie z Wydziałem Inwestycji i Drogownictwa w działaniach planistycznych dla nowych inwestycji i remontów kapitalnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,

15.bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej (szalety miejskie, kabiny TOI-TOI, fontanny itp.),

16.współudział w sprawowaniu opieki nad zwierzętami, szczególnie bezdomnymi, ich wyłapywanie i współdziałanie z samorządem lekarsko - weterynaryjnym oraz Państwową Inspekcją Weterynaryjną i innymi instytucjami i organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt,

17.prowadzenie postępowania w sprawie zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną, prowadzenie ewidencji w tym zakresie,

18.prowadzenie postępowań w sprawie decyzji na odebranie zwierząt,

19.nadzór merytoryczny nad targowiskami miejskimi,

20.nadzór nad lądowiskiem,

21.nadzór nad ogródkami działkowymi,

22.prowadzenie zagadnień związanych z gospodarowaniem odpadami przemysłowymi i komunalnymi,

23.opracowywanie i realizowanie Planu gospodarki odpadami dla miasta Będzina
Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Referat Gospodarki Komunalnej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Wiśniewski
Data publikacji:09.03.2010 08:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:Zuzanna Kurczek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Wiśniewski
Data aktualizacji:02.07.2010 11:12