ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Będzin: Dostawa wraz z montażem szafek basenowych z płyty HPL wraz z systemem sterowania elektronicznego oraz zakup i montaż systemu monitoringu.

Numer ogłoszenia: 64174 - 2010; data zamieszczenia: 09.03.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie , ul. Sportowa 4 A, 42-500 Będzin, woj. śląskie, tel. 032 2673007, faks 032 267 30 07.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z montażem szafek basenowych z płyty HPL wraz z systemem sterowania elektronicznego oraz zakup i montaż systemu monitoringu..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż szafek basenowych z płyty HPL oraz zakup i wdrożenie elektronicznego systemu opłat, montaż systemu monitoringu, wyszczególnionych w załączniku nr 6 do SIWZ. UWAGA: 1) Wykonawca nie jest zobowiązany przed złożeniem oferty do oględzin pomieszczeń krytej pływalni i dokładnego obmierzenia wszystkich pomieszczeń w celu prawidłowej wyceny oferty, a następnie wykonania i montażu mebli i sprzętu. 2)Nie dopuszcza się możliwości odstępstwa od podanych w załączniku nr 6 do SIWZ wymiarów wyposażenia. Warunki i okres gwarancji udzielane przez Wykonawcę nie mogą być gorsze od warunków i okresu jaki udziela producent sprzętu oraz mebli. Wykonawca winien okres gwarancji zapisać w załączniku nr 6 do SIWZ..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.00.00.00-2.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

         Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - Najniższa cena
   
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
         Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wymaga się: a) wykazania wykonanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie. Wymaga się wykazania: - 1 usługi o łącznej wartości nie mniejszej niż 80.000,00 zł brutto w zakresie dostawy oraz montażu szafek basenowych z HPL wraz z systemem sterowania elektronicznego. W celu potwierdzenia spełniania w/w. warunku do oferty należy dołączyć: 1.2.1.Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie (na lub wg druku stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ).

III.3.3) Potencjał techniczny
         Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - Nie dotyczy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

         Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - Nie dotyczy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

         Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - Nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU  POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
     
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony czytelnie, podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy na druku lub według druku stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ UWAGA ! Na formularzu ofertowym należy ujawnić wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem np. konsorcjum. Pełnomocnictwo w sytuacjach, w których uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z zapisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, w tym wynikające z art. 23 ust. 2ustawy Pzp. Parafowany podpisem i pieczęcią wykonawcy, wzór umowy na druku stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Dokumenty wymienione w części VI pkt 1.2.1. mogą być przedstawione w formie oryginałów lub czytelnych kserokopii poświadczonych /za zgodność z oryginałem/ przez Wykonawcę. Dokument wymieniony w części VI pkt 6.2. może być przedstawiony w formie oryginału, czytelnej kserokopii poświadczonej /za zgodność z oryginałem/ przez Mocodawcę lub notarialnie poświadczonej kopii. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
-przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, -działania siły wyższej ( np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, zjawiska gospodarcze lub pogodowe) w pełni niezależnej od Stron umowy, mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania robót, -przeszkód technicznych w pełni niezależnych od Stron umowy, mających bezpośredni wpływ na termin wykonania robót, -wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.osir.bedzin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie 42-500 Będzin ul. Sportowa 4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.03.2010 godzina 09:00, miejsce: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie, ul. Sportowa 4, 42-500 Będzin (Sekretariat)l.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SZAFKI BASENOWE ORAZ ELEKTRONICZNY SYSTEM NALICZENIA OPŁAT

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetag na dostawę wraz z montażem szafek basenowych z płyty HPL wraz z systemem sterowania elektronicznego oraz zakup i montaż systemu monitoringu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Wiśniewski
Data publikacji:09.03.2010 13:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Sękala
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:17.01.2011 08:46