ZP. 34121-3/10                                                                           Będzin,  dnia 12.03.2010r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

e-mail              wim@um.bedzin.pl

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Przeprowadzenie warsztatów Charrette  wraz z opracowaniem niezbędnych   analiz ekonomicznych i prawnych dla projektu pn. „Europejskie dziedzictwo kultury przemysłowej – Cementownia Grodziec” w ramach Programu Operacyjnego dla Europy Środkowej („Central Europe Programme”) Międzynarodowe działania na rzecz partnerstwa publiczno-prywatnego.

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNIANIA ZŁOŻONYCH OFERT ZAWIERAJĄCYM PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ  OFERTOM W KAŻDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I ŁĄCZNĄ PUNKTACJĘ.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

1.

Konsorcjum:
Mycielski Architectre&Urbanism,
Maciej Mycielski

ul. Wilcza 29A/16, 00-544 Warszawa

INVESTIS Marcin Sosnowski

Al. Niepodległości 222 lok.2,
00-663 Warszawa

159 500,00 zł

2.

Konsorcjum:                 
Lider:
Collect Consulting Sp. z o.o.
ul. Rolna 14 , 40-555 Katowice

Politechnika Poznańska
Zespół Działalności Gospodarczej Politechniki Poznańskiej

ul. Jana Pawła II 26, 61 139 Poznań

120 780,00 zł

   Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium

 cena

RAZEM

1.

100,00

100,00

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
UZASADNIENIE JEJ WYBORU

Konsorcjum:
Mycielski Architectre&Urbanism,
Maciej Mycielski

ul. Wilcza 29A/16, 00-544 Warszawa

INVESTIS Marcin Sosnowski

     Al. Niepodległości 222 lok.2,
     00-663 Warszawa


Najkorzystniejsza oferta.

           5.Żaden Wykonawca nie został wykluczony.

6.Oferta nr 2  została odrzucona.

7.Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego dnia  18.03.2010r.

                                     

   PREZYDENT MIASTA

  mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:12.03.2010 15:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:12.03.2010 15:18