ZP.34121-6/10                                                                    Będzin, dnia 17.03.2010r.

                                     DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 1

            WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

                                                    ZAMÓWIENIA

Zamawiający:       Gmina Będzin reprezentowana przez

                                Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą

                                ul. 11-go Listopada 20

                                42-500 Będzin

Dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: „ Utrzymanie zieleni w pasach drogowych na terenie gminy Będzin w 2010r.”

Na podstawie art. 38 ust.2 w związku z art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), udziela się wyjaśnień na podane niżej pytania :

PYTANIE 1:   Zgodnie z pkt. VI SIWZ wymagane jest posiadanie aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Będzin (Dz. U. z 2005r. nr 236 poz. 208 ze zm.).              Nasza firma złożywszy wniosek o w/w zezwolenia nie otrzyma decyzji do dnia 22.03.2010r. Czy w związku z tym można dołączyć do oferty przetargowej potwierdzenie złożenia wniosku z Urzędu Miasta w Będzinie z Wydziału Ochrony Środowiska. 

ODPOWIEDŹ 1: Nie.  Stosownie  do art.22 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać warunki dotyczące posiadania  uprawnień  do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Obowiązek posiadania zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005r. nr 236 poz. 2008 ze zm.).                            PREZYDENT MIASTA

                             mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Do Wykonawców 1
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:17.03.2010 15:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:17.03.2010 15:23