ZP. 34111-2/10                                                                           Będzin,  dnia 31.03.2010r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

e-mail              wim@um.bedzin.pl

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Remonty bieżące sieci dróg wraz z obiektami i budowlami na terenie Gminy Będzin rozumianych jako pas drogowy w stanie zdolnym do bezpiecznego użytkowania”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNIANIA ZŁOŻONYCH OFERT ZAWIERAJĄCYM PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ  OFERTOM W KAŻDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I ŁĄCZNĄ PUNKTACJĘ.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

1

Przedsiębiorstwo Techniczno- Handlowo-Usługowe „INTERPROMEX” Sp. z  o.o.

ul. Paryska 11,42-500 Będzin

1 848 792,10 zł

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
UZASADNIENIE JEJ WYBORU

Przedsiębiorstwo Techniczno- Handlowo-Usługowe „INTERPROMEX” Sp. z  o.o.

ul. Paryska 11,42-500 Będzin

Najkorzystniejsza oferta.

        

5.Żaden Wykonawca nie został wykluczony.

6.Żadna  oferta nie została odrzucona.

7.Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta 31.03.2010r.

                                     

   PREZYDENT MIASTA

  mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:01.04.2010 11:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:01.04.2010 11:35