ZP.34121-8/10                                                                                Będzin, dnia 08.04.2010r.

                                     DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 1

            WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

                                                    ZAMÓWIENIA

Zamawiający:       Gmina Będzin reprezentowana przez

                                Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą

                                ul. 11-go Listopada 20

                                42-500 Będzin

Dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Wycena nieruchomości lokalowych mieszkalnych i użytkowych własności Gminy Będzin wraz z przygotowaniem dokumentacji do ich zbycia , wycena nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Będzin zabudowanych budynkami mieszkalnymi oraz inwentaryzacja budowlana budynków mieszkalnych tj. lokali użytkowych , lokali mieszkalnych wraz z piwnicami lokatorskimi i pomieszczeniami przynależnymi do lokali z wyliczeniem udziałów w częściach wspólnych dla poszczególnych lokali w nieruchomościach będących własnością Gminy Będzin , celem ich zbycia”

Na podstawie art. 38 ust.2 w związku z art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) udziela się wyjaśnień na podane niżej pytania :

PYTANIE 1:  Jaka liczba budynków i szacunkowa liczba mieszkań składa się na podaną w specyfikacji ogólna powierzchnię „4000 m2”, która ma zostać zinwentaryzowana – dotyczy części III. SIWZ.

ODPOWIEDŹ 1: Zamawiający przewiduje zinwentaryzowanie ok. 7 budynków liczących łącznie ok. 50 lokali mieszkalnych.

 

PYTANIE 2:                 W treści umowy § 5 pkt. 1 zastrzegliście Państwo termin 30 dni na wykonanie inwentaryzacji budowlanej. Czy podana przez Państwa powierzchnia 4000 m2 będzie rozłożona na kilka zleceń (jak duże byłoby największe zlecenie?), czy też całość ma zostać zinwentaryzowana w ciągu 30-u dni. 
ODPOWIEDŹ 2: Inwentaryzacje poszczególnych budynków mogą znaleźć się w różnych zleceniach. Zamawiający nie wymaga by cały zakres  inwentaryzacji został wykonany w ciągu 30 dni.

PYTANIE 3: Prosimy uściślić pkt.: „wyliczenie współczynników korygujących mających wpływ na cenę (z uwzględnieniem remontów wykonanych w budynków i lokalu w przeciągu ostatnich 2 lat) – czy mają Państwo na myśli odrębne przedstawienie wartości nakładów poniesionych na nieruchomościach i kto w takim przypadku dostarczy dokumentację określającą poniesione nakłady.

ODPOWIEDŹ  3: Informacje o wysokości poniesionych nakładów na remonty i modernizacje należy uzyskać od zarządcy nieruchomości, który będzie wskazany przy zleceniu. Nie należy wyodrębniać tych wartości lecz uwzględnić je przy wycenie.

PYTANIE 4: Prosimy uściślić pkt..: określenie potencjału nieruchomości oraz ocena alternatywnych sposobów użytkowania. Czy miałaby to być odrębne opracowanie i w oparciu o jakie dane miałoby zostać sporządzone.
ODPOWIEDŹ 4: Nie wymagamy odrębnego opracowania, lecz uwzględnienia w operacie szacunkowym przedmiotowych informacji według tzw. standardów zawodowych.

PYTANIE 5: W przypadku wykonania operatów szacunkowych lokali bez uprzedniej inwentaryzacji – czy Państwo dostarczycie informacje o powierzchni użytkowej całego budynku, która to powierzchnia stanowić będzie podstawę wyliczenia udziałów w nieruchomości wspólnej.

ODPOWIEDŹ 5: Powyższe informacje dostarczone będą przy zleceniu.

                       PREZYDENT MIASTA

                                                                                                             mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Do Wykonawców 1
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:08.04.2010 14:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:08.04.2010 14:59