ZP.34121-11/10                                                              Będzin, dnia 18.05.2010r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 1

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Zamawiający:       Gmina Będzin reprezentowana przez

                                Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą

                                ul. 11-go Listopada 20

                                42-500 Będzin

Dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Wycena nieruchomości”Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2007r. Nr 223
poz. 1655 ze zm.) dokonuje się zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W części VI SIWZ -  WARUNKI  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU  DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW;

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MUSZĄ

DOŁĄCZYĆ DO OFERTY WYKONAWCY – dodaje się pkt 6.3. w brzmieniu:

6.3.Zestawienie cen (na lub wg druku stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

                      PREZYDENT MIASTA

                                                                                                             mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Do Wykonawców 1
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:18.05.2010 10:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:18.05.2010 10:59