ZP. 34121-9/10                                                            Będzin, dnia 19.05.2010r.

    

       DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW  1

WYJAŚNENIA  TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

         WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający:       Gmina Będzin  reprezentowana przez

                                Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą

                                ul. 11-go Listopada 20

                                42 – 500 Będzin

dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Bieżące utrzymanie terenów zieleni gminnej w rejonie II”

Na podstawie art. 38 ust.2 w związku z art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), udziela się wyjaśnień na podane niżej pytania dokonuje się zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

               

PYTANIE 1: Zamawiający wymaga dysponowania min. 1 osobą na stanowisko kierownika, min. 15 osobami – pracownikami fizycznymi, 2 osobami z uprawnieniami do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym, 3 osobami na stanowisko gospodarza parku. Czy osoby posiadające odpowiednie uprawnienia są osobami wymaganymi dodatkowo, czy też mogą to być osoby pełniące funkcję kierownika lub będące pracownikami fizycznymi jednocześnie ?

ODPOWIEDŹ 1: Osoby te wymagane są jako dodatkowe. Łączna liczba wymaganych osób wynosi 21.

PREZYDENT MIASTA

mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Do Wykonawców 1
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:19.05.2010 11:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:24.05.2010 11:11