Zarządzenie  Nr 0151/147/2010
Prezydenta  Miasta Będzina
z dnia 12.04.2010 roku


w sprawie: zatwierdzenia  Regulaminu  finansowania w  roku 2010  demontażu,
                transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, powstałych
                przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji z budynków mieszkalnych
                i gospodarczych z terenu  miasta  Będzina, stanowiących własność
                osób fizycznych.


            Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 30 ust.1, ust.2 pkt 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.),  art. 403 ust.2 w związku z art. 400a ust.1 pkt 8 ustawy  z dnia  27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późn.zm.),  oraz  Uchwały Rady Miejskiej w  Będzinie Nr XLVIII/891/2010 z dnia  4 stycznia 2010r.  w sprawie budżetu Miasta Będzina na 2010 rok

   
z a r z ą d z a m:

§1

1.Zatwierdzić  Regulamin finansowania  w  roku 2010 demontażu, transportu i  unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji z budynków mieszkalnych  i gospodarczych z terenu Miasta Będzina, stanowiących własność osób fizycznych.

2.Regulamin stanowi załącznik nr 1 do niniejszego  Zarządzenia.

§2

Wykonanie niniejszego Zarządzenia  powierzyć  Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

§ 3

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.
Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zatwierdzenia Regulaminu finansowania w roku 2010 demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji z budynków
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Wiśniewski
Data publikacji:20.05.2010 14:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:Janusz Piątek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:11.03.2011 09:27